REGULAMIN KONKURSU

 

 
REGULAMIN KONKURSU
Żyj w zgodzie z nowymi przepisami- noś odblaski”
 
 
 
ORGANIZATOR
 
1.    Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.
2.    Współorganizatorem konkursu jest: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska.
 
UCZESTNICY
 
3.    W konkursie nie ma ograniczeń dotyczących uczestników. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4.    Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne oraz zespoły, których wszyscy członkowie spełniają wymagania pkt. 3 niniejszego regulaminu.
 
PRZEDMIOT KONKURSU I WYMAGANIA TECHNICZNE
 
5.    Przedmiotem konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi w ramach konkursu „Żyj w zgodzie z nowymi przepisami – noś odblaski” opublikowanego na łamach gazety „Dziennik Zachodni”.
 
NADSYŁANIE ODPOWIEDZI
 
6.    Odpowiedzi powinny opatrzone danymi autora/ów: imię, nazwisko, dokładny adres pocztowy, adres mailowy, numer telefonu.
7.    Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie odpowiedzi spełniające warunki regulaminu.
 
OCENA ODPOWIEDZI I NAGRODY
 
8.    Jury reprezentowane przez organizatora i współorganizatora przyzna 3 nagrody rzeczowe w drodze losowania dla uczestników którzy prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania.
9.    Nagrody ufundowane zostaną przez organizatora konkursu.
10. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
11. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone w przeciągu miesiąca po ogłoszeniu wyników konkursu, o czym zostaną powiadomieni jego laureaci.
 
ADRESY I TERMINY
 
12. Konkurs trwa od    31.10 do   15.11.2014 r.
13. Termin nadsyłania odpowiedzi upływa z dniem 15.11.2014r.
14. Odpowiedzi należy przesłać na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice ul. Francuska 78
15. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 20.11.2014r.  roku na stronach internetowych organizatora i współorganizatora: www.word.katowice.pl, www.dziennikzachodni.pl.
 
 
INNE POSTANOWIENIA
 
16. W przypadku uczestników w wieku do 18 roku życia, wszystkie oświadczenia wymagane w niniejszym regulaminie składają ich rodzice/opiekunowie prawni.
17. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
18. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009r.
      o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zmianami).
19. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
20. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.dziennikzachodni.pl, www.word.katowice.pl
 
 
DANE OSOBOWE
 
21. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją konkursu, z zachowaniem zasad określonych
w Ustawie z dnia 28.08.1997 r. ze zmianami o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r nr 101 poz. 926).
22. Dane osobowe będą przetwarzane przez Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska ul. Baczyńskiego 25a, 41 – 203 Sosnowiec – Milowice w celu:
a)    przeprowadzenia konkursu,
b)    wręczenia nagród laureatom,
c)    publikacji imion i nazwisk uczestników konkursu oraz ich prac w mediach i na stronach internetowych, wydawnictwach promocyjnych i okolicznościowych oraz publicznych prezentacjach.
42. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich     poprawienia.