REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

„Żyj w zgodzie z nowymi przepisami - noś odblaski”

ORGANIZATOR

1.    Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.

2.    Współorganizatorem konkursu jest: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska.

UCZESTNICY

3.    W konkursie nie ma ograniczeń dotyczących uczestników. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4.    Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne oraz zespoły, których wszyscy członkowie spełniają wymagania pkt. 3 niniejszego regulaminu.

PRZEDMIOT KONKURSU I WYMAGANIA TECHNICZNE

5.    Przedmiotem konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi w ramach konkursu „Żyj w zgodzie z nowymi przepisami – noś odblaski” opublikowanego na łamach gazety „Dziennik Zachodni”.

NADSYŁANIE ODPOWIEDZI

6.    Odpowiedzi powinny opatrzone danymi autora/ów: imię, nazwisko, dokładny adres pocztowy, adres mailowy, numer telefonu.

7.    Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie odpowiedzi spełniające warunki regulaminu.

OCENA ODPOWIEDZI I NAGRODY

8.    Jury reprezentowane przez organizatora i współorganizatora przyzna 3 nagrody rzeczowe w drodze losowania dla uczestników którzy prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania.

9.    Nagrody ufundowane zostaną przez organizatora konkursu.

10. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

11. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone w przeciągu miesiąca po ogłoszeniu wyników konkursu, o czym zostaną powiadomieni jego laureaci.

ADRESY I TERMINY

12. Konkurs trwa od    31.10 do   15.11.2014 r.

13. Termin nadsyłania odpowiedzi upływa z dniem 15.11.2014r.

14. Odpowiedzi należy przesłać na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice ul. Francuska 78

15. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 20.11.2014r.  roku na stronach internetowych organizatora i współorganizatora: www.word.katowice.pl, www.dziennikzachodni.pl.

INNE POSTANOWIENIA

16. W przypadku uczestników w wieku do 18 roku życia, wszystkie oświadczenia wymagane w niniejszym regulaminie składają ich rodzice/opiekunowie prawni.

17. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

18. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zmianami).

19. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

20. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.dziennikzachodni.pl, www.word.katowice.pl

DANE OSOBOWE

21. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją konkursu, z zachowaniem zasad określonych w Ustawie z dnia 28.08.1997 r. ze zmianami o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r nr 101 poz. 926).

22. Dane osobowe będą przetwarzane przez Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska ul. Baczyńskiego 25a, 41 – 203 Sosnowiec – Milowice w celu:

a)    przeprowadzenia konkursu,

b)    wręczenia nagród laureatom,

c)    publikacji imion i nazwisk uczestników konkursu oraz ich prac w mediach i na stronach internetowych, wydawnictwach promocyjnych i okolicznościowych oraz publicznych prezentacjach.

42. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich     poprawienia.


Data zamieszczenia:

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich