Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Budowanie poczucia bezpieczeństwa na drogach (wśród wszystkich jej użytkowników), stanowi ważne zadanie zarówno dla instytucji publicznych powołanych do wykonywania tego rodzaju zadań m.in. organów administracji, samorządowych, oświatowych, organizacji pozarządowych i służb porządkowych. Tylko wspólne i konsekwentne podejmowanie różnorodnych (innowacyjnych) działań, może stanowić przepustkę dla osiągnięcia celu.

Dlatego też, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach dołączył do przygotowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH UKIERUNKOWANY NA OGRANICZENIE ZDARZEŃ DROGOWYCH I ICH SKUTKÓW WŚRÓD MŁODYCH KIEROWCÓW P/N „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”.

Program ten został ukierunkowany na zapobieganie powstawaniu zdarzeń z udziałem kierujących pojazdami mechanicznymi w wieku 18-25 lat. Jego podstawą jest analiza problemów i zagrożenia powodowanego przez młodych kierowców, w oparciu o dane statystyczne za lata 2001-2010 z terenu woj. śląskiego. Na podstawie tych danych proponuje się podejmowanie konkretnych i ukierunkowanych działań naprawczych.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy zdarzeń drogowych na terenie woj. śląskiego, co czwarty wypadek drogowy gdzie sprawcą był kierujący pojazdem mechanicznym, był spowodowany przez jednego z młodych kierowców. Co trzecia osoba która zginęła z winy kierującego pojazdem mechanicznym, poniosła śmierć w wyniku błędu popełnionego przez kierowcę w wieku 18-25 lat.

Do głównych przyczyn zdarzeń powodowanych przez tą grupę kierowców należą: 

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 26,1 % ogółu zdarzeń.

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 23,8 % ogółu zdarzeń.

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 20,4 % ogółu zdarzeń.

Mogą one wynikać przede wszystkim z niedostatecznych umiejętności praktycznych w kierowaniu pojazdem i braku doświadczenia niezbędnego każdemu kierowcy. Problem stanowi również kierowanie przez młodych kierowców samochodami pod wpływem alkoholu. Na przestrzeni lat 2001-2010 sprawcami wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami mechanicznymi okazało się 9,7 % kierujących pod wpływem alkoholu sprawców z grupy wiekowej 18-25 lat.

Podstawowe płaszczyzny działania na które zostanie zwrócona szczególna uwaga to:

- profilaktyka,

- edukacja,

- działania represyjne.
Główne cele prowadzonej kampanii to:

Poprawa bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego poprzez ograniczenie liczby zdarzeń drogowych wśród kierujących pojazdami w wieku 18-25 lat.

Diagnozowanie i analizowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze zwróceniem uwagi na zagrożenia występujące ze strony kierowców w wieku 18-25 lat.

Zadania realizowane będą na przestrzeni kolejnych lat podczas pogadanek, prelekcji, szkoleń, gdyż jedynie podejmowanie długoterminowych działań może przynieść pozytywne efekty. Wierzymy, że bieżące analizowanie i diagnoza zdarzeń z udziałem młodych kierowców, pozwoli podjąć kroki zmierzające w kierunku poprawy stanu bezpieczeństwa na śląskich drogach. Wszystkich, dla których bezpieczeństwo na drodze jest wartością nadrzędną zapraszamy do współpracy w ramach kampanii!


Data zamieszczenia:

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich