Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla Strony internetowej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia opublikowane przed 31 grudnia 2021 nie posiadają opisów alternatywnych,
  • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach opublikowanych przed 31 grudnia 2021. Informujemy, że nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać przy użyciu narzędzia OCR.

Wyłączenia

  • zdjęcia i dokumenty, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nie są uaktualniane lub poddawane po dniu 23 września 2019r. przebudowom i zmianom,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Adamczyk.
  • E-mail: koordynator.dostepnosci@word.katowice.pl
  • Telefon: 755 008 289

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Sekretariatu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach znajduje się w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78.
Obiekt nie posiada parkingu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
Sekretariat oraz biura administracji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach są na parterze stanowiącym poziom, na którym znajduje się główne wejście do budynku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w znajdującym się obok budynku w którym jest prowadzona obsługa procesu egzaminowania.
W biurze obsługi klienta znajduje się przenośna pętla indukcyjna dla osób niesłyszących.
Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
Obiekty nie posiadają oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
Zapewniamy nieodpłatny dostęp do tłumacza języka migowego podczas egzaminu na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami.
Zapewniamy pomoc w poruszaniu się po placówce ze strony wyznaczonego pracownika Ośrodka.

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich