III Posiedzenie WRBRD 2015

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                                    Katowice, 27.11.2015r.

 Ruchu Drogowego

  w Katowicach

  

 

 

PROTOKÓŁ

 Z III POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2015r.

  

 

27 listopada 2015r., o godzinie 12:00, w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyło się trzecie w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Posiedzenie w imieniu Przewodniczącego otworzył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku).

Zaproponowano następujący program spotkania:

1.      Otwarcie posiedzenie – Marszałek Województwa Śląskiego.

2.      Postępy prac  Zespołów Roboczych Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach – Przedstawiciele Zespołów.

3.      Zatwierdzenie „Programu Realizacyjnego WRBRD na lata 2015 i 2016”. Podjęcie stosownej uchwały.

4.      Sprawy bieżące.

5.      Zakończenie posiedzenia.

Program został przyjęty bez zmian.

Wicemarszałek przekazał głos przedstawicielom zespołów specjalistycznych WRBRD. Jako pierwszy wystąpił Wacław Wójcik przewodniczący zespołu działającego pod kierunkiem działań edukacja, informując o postępach prac ( protokoły z dwóch spotkań w załączniku).

Drugim prelegentem był Marek Głowania przewodniczący zespołu działającego pod kierunkiem - nadzór i kontrola ruchu. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z prac zespołu, który spotkał się trzy razy (sprawozdanie w załączniku).  

Następnie głos zabrał Wicestarosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Henryk Barcik, który w imieniu Przewodniczącego zespołu specjalistycznego Pana Bernarda Bednorza działającego pod kierunkiem inżynieria drogowa, przedstawił informacje o pracach zespołu (protokół z posiedzenia zespołu w załączniku). Omówił także wystąpienie przewodniczącego na Konwencie Starostów Województwa Śląskiego, dotyczące zespołu WRBRD oraz  elektronicznej książki drogi oraz inwentaryzacji pasa drogowego dróg powiatowych, (przykład uniwersalnych rozwiązań technicznych - protokół z wystąpienia w załączniku).

Ostatnim prelegentem był Jeremi Szczygłowski – przewodniczący zespołu działającego pod kierunkiem ratownictwo drogowe. W swoim wystąpieniu przekazał członkom Rady najważniejsze informacje dotyczące zespołu, który spotkał się trzykrotnie, oraz przestawił wstępne wyniki badania ankietowego, których zadaniem jest usprawnienie prowadzonych akcji ratowniczych, (protokoły z trzech posiedzeń i wstępne wyniki badania w załączniku).

Do wystąpień przedstawicieli zespołów członkowie Rady nie mieli pytań i uwag. Następnie Marszałek przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia tj.  Zatwierdzenia „Programu Realizacyjnego WRBRD na lata 2015 i 2016” – Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie.

W punkcie dotyczącym spraw bieżących głos zabrał Sekretarz Rady, proponując aby w związku z powołanie zespołów specjalistycznych WRBRD, członkowie Rady podjęli uchwałę zmieniającą regulamin rady w punkcie dotyczącym ilości spotkań plenarnych. Zapis w paragrafie 7 punkt 1 tj. „Wojewódzka Rada plenarnie obraduje nie rzadziej niż raz na kwartał„ w nowej propozycji otrzymuje brzmienie: „Wojewódzka Rada plenarnie obraduje nie rzadziej niż raz na pół roku”. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu została podjęta jednogłośnie. Sekretarz przedstawił również rekomendacje Banku Światowego w sprawie instytucji Wiodącej ds. BRD i jej finansowania opierając się na doświadczeniach międzynarodowych (rekomendacje Banku Światowego w załączniku).

Następnie głos zabrała Pani Ewa Mucha  - Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu urzędu Marszałkowskiego. Poinformowała o trwającej w Urzędzie Marszałkowskim kontroli prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Kontrola ta dotyczy: bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych, obejmuje lata 2013 i 2014 oraz pierwsze półrocze roku 2015.

Jako ostatni głos zabrał Jerzy Kocyga – przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP O.T. w Częstochowie. Zaproponował on spotkanie z przedstawicielami samorządów terytorialnych zajmującymi się inżynierią drogową. Celem tego spotkania ma być wymiana informacji i doświadczeń. Przybliżony termin spotkania ustalono na miesiąc luty, spotkanie ma się odbyć w Sekretariacie WRBRD.

Po tym wystąpieniu Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa zakończył posiedzenie.

 

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich