III Posiedzenie WRBRD 2016

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                                  Katowice, 12.12.2016r.

 Ruchu Drogowego

  w Katowicach

 

  

PROTOKÓŁ

 Z III POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2016r.

  

12 grudnia 2016r., o godzinie 10:00, w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyło się trzecie w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Posiedzenie w imieniu Przewodniczącego otworzył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniu).

Zaproponowano następujący program spotkania:

1.      Otwarcie posiedzenie – Marszałek Województwa Śląskiego.

2.      Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przedstawienie propozycji wspólnych działań na rzecz poprawy brd – wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

3.      Propozycja powołania „Wojewódzkiego Forum Zarządzania Ruchem Drogowym” – przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Częstochowie – Jerzy Kocyga

4.      Sprawy bieżące.

5.      Zakończenie posiedzenia.

Program został przyjęty bez zmian.

Prowadzący spotkanie, Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa, przekazał głos Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – inspektorowi Romanowi Rabsztynowi, który wprowadził zebranych w temat bieżącego stanu bezpieczeństwa na śląskich drogach. W imieniu Komendanta sytuację przedstawił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  Katowicach młodszy inspektor Andrzej Trzciński. Prelegent omówił stan bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, przedstawił również statystyki zdarzeń drogowych w województwie śląskim. Naczelnik poinformował o efektach wspólnie prowadzonych działań profilaktycznych i prewencyjnych, które doprowadziły w ostatnich miesiącach do spadku liczy ofiar wypadków drogowych. Były one spójne z celami „Narodowego Programu Poprawy bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”.

(prezentacja w załączniku).

            Po zapoznaniu się przez członków WRBRD ze stanem bezpieczeństwa na śląskich drogach, głos zabrał Zastępca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach – Marek Niełacny. Omówił on pojawiające się coraz nowsze systemy wspierające bezpieczeństwo na drogach min. dane dotyczące średniego ruchu dobowego pojazdów, i tak:

- średni ruch dobowy w Polsce na sieci dróg krajowych i wojewódzkich wynosi 11178

- średni ruch dobowy w Polsce na drogach międzynarodowych to 38848,

szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

            Po tym wystąpieniu prowadzący posiedzenie przeszedł do kolejnego punktu programu tj. propozycji powołania „Wojewódzkiego Forum Zarządzania Ruchem Drogowym” – prezentację przedstawił - Jerzy Kocyga – Wiceprezes Zarządu Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rzeczpospolitej Polskiej. Celem powołania Forum byłoby nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń jednostek zarządzających ruchem na drogach publicznych i niepublicznych (prezentacja w załączeniu). Propozycja została odłożona w czasie, ponieważ członkowie rady zaproponowali aby kwestie związane z tymi zagadnieniami były poruszone na Konwencie Powiatów Województwa Śląskiego.

            Na koniec posiedzenia wystąpił, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik zaproszony w roli gościa. Przedstawił on główne cele oraz priorytety działań KRBRD w najbliższym czasie, oraz poinformował o przygotowywanym przez sekretariat projekcie sprawozdania z działań wojewódzkich rad dotyczących bieżącego roku.

Po tym wystąpieniu Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa zakończył posiedzenie.

 

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich