II Posiedzenie WRBRD 2011

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                                    Katowice, 18.11.2011r.

 Ruchu Drogowego

  w Katowicach

 

 

PROTOKÓŁ

 Z II POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH

 

  

18 listopada 2011r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się II Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach w roku 2011r.

 

Zaproponowano następujący program spotkania:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.

2. Powitanie gości.

3. Przemówienie Marszałka – Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

4. Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji.

5. Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkiego Ośrodków Ruchu Drogowego w Katowicach i Częstochowie przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego z środków nie wykorzystanych w latach poprzednich.

   Pozytywnie zaopiniowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego – podjęcie stosownych uchwał.

6. Omówienie postulatu Śląskiego Zarządu Gmin i Powiatów, dotyczącego uzgodnień i audytu brd wszystkich nowoprojektowanych rozwiązań komunikacyjnych.

7. Sprawy bieżące.

8. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego – Członek Zarządu Województwa Śląskiego Jerzy Gorzelik, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku).

Następnie przekazał głos Naczelnikowi WRD KWP, który omówił stan bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego. Naczelnik przedstawił statystyki zdarzeń drogowych w Województwie Śląskim, najbardziej zagrożone zdarzeniami odcinki dróg krajowych i autostrady A4 oraz statystyki przepustowości głównych ciągów drogowych (prezentacja w załączniku).

Następnie Sekretarz przeszedł do kolejnego punktu – zatwierdzenia planów wydatków Wojewódzkiego Ośrodków Ruchu Drogowego w  Katowicach i Częstochowie, przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego z środków nie wykorzystanych w latach poprzednich. Pozytywnie zaopiniowanych i zatwierdzonych wcześniej przez Zarząd Województwa Śląskiego stosownymi uchwałami. Po odczytaniu projektu uchwał rozpoczęto głosowanie, uchwały zostały przyjęte jednogłośnie 17 głosów za przyjęciem, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. (Uchwały w załączniku.)

            Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie postulatu Śląskiego Zarządu Gmin i Powiatów, dotyczącego uzgodnień i audytu brd wszystkich nowoprojektowanych rozwiązań komunikacyjnych.

Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 10 czerwca 2011 r.

W sprawie, Regionalnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Śląskim. W związku z pomijaniem jednostek samorządu terytorialnego w uzgodnieniach dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim, Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów postuluje, aby w Regionalnym Programie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Śląskim w roku 2011, a także Programach dotyczących lat następnych znalazły się następujące postanowienia:

1) w przypadku nowobudowanych dróg ponadlokalnych wszystkie rozwiązania
projektowe, komunikacyjne oraz organizacji ruchu należy uzgadniać z właściwymi gminami i powiatami na etapie projektowania i odbioru;

2) w przypadkach szczególnych, a zwłaszcza gdy istnieje wątpliwość co do zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego, inwestor zobowiązany jest do wykonania audytu
bezpieczeństwa ruchu drogowego (całość postulatu w załączniku).

Jako pierwszy głos zabrał Ireneusz Czech przedstawiciel Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, przedstawiając swoje zdanie na temat audytu brd i konsultacji z samorządami lokalnymi rozwiązań komunikacyjnych, na każdym etapie nowo budowanych dróg.

            Do stanowiska Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odniósł się Jan Osman przedstawiciel Konwentu Dyrektorów Powiatowych Zarządów Dróg Województwa Śląskiego, który przedstawił opinię do stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 10.06.2011r. w sprawie: Regionalnego Programu Poprawy BezpieczeństwaRuchu Drogowego w Województwie Śląskim.

1) Postulat w sprawie opiniowania z jednostkami samorządu terytorialnego rozwiązań
projektowych, komunikacyjnych oraz organizacji ruchu w przypadku
nowobudowanych dróg ponadlokalnych wydaje się uzasadniony. Niemniej bardziej
precyzyjne byłoby wskazanie na konieczność uzyskania, w pierwszej kolejności,
opinii od jednostek samorządu terytorialnego na etapie tworzenia koncepcji w zakresie
powiązania komunikacyjnego nowoprojektowanej drogi z istniejącym układem
drogowym na danym terenie gminy czy powiatu. Uzyskiwanie opinii na etapie
opracowanej dokumentacji może być działaniem nieco spóźnionym, zważywszy iż
często się zdarza, że w gminach nie zawsze zatrudnieni są specjaliści
od drogownictwa a sprawy związane z oznakowaniem często traktują jako zło
konieczne.

W związku z powyższym należałoby zadbać, aby w każdej gminie i powiecie był zatrudniony specjalista, który w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami, był w stanie wydać obiektywną opinię do zaproponowanego rozwiązania drogowego.

Natomiast udział w odbiorach wydaje się uzasadniony jedynie w przypadku, gdy dany projekt bezpośrednio wpłynie na układ komunikacyjny gminy czy powiatu. Niemniej należy jednoznacznie sprecyzować, jakie kompetencje będzie miał przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego ( czy będzie mógł wnosić swoje uwagi czy będzie traktowany jako gość lub obserwator).

2) Odnośnie postulatu w sprawie wykonania audytu należy jednoznacznie sprecyzować
zapis zaistnienia „ przypadków szczególnych". Ponadto kto ma polecić wykonanie
audytu ( czy w przypadku stwierdzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego
braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa taki audyt będzie zlecony??).
Ponadto należy też określić czy audyt będzie zlecany na etapie opracowania
całościowej dokumentacji (projekt budowlano - wykonawczy, projekt organizacji
ruchu) czy też na etapie opracowywanej koncepcji.

3) Zgodnie z obowiązującymi w chwili obecnej przepisami, w przypadku zamknięcia
drogi dla ruchu lub wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu powodującego konieczność objazdu drogami różnej kategorii, czasową organizację ruchu zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi na której wprowadzono ograniczenia. W tym przypadku również wymagana jest opinia organu zarządzającego ruchem na drogach, po których taki objazd zostanie poprowadzony. Nie ma natomiast w przepisach wskazania o konieczności uzyskania opinii organów zarządzających ruchem w przypadku gdy miasta na prawach powiatu np. wprowadzają zakaz wjazdu pojazdów o jakimś tonażu i nie wyznaczają objazdu ( lub objazd zostanie wyznaczony po drogach krajowych na których obecnie wprowadzono system poboru opłat. Wówczas dochodzi do sytuacji, że ruch samochodów ciężarowych przenosi się na drogi powiatowe i gminne zlokalizowane poza miastem. W związku z powyższym należałoby dążyć do tego, aby w przepisach znalazł się zapis o konieczności uzyskania opinii organów zarządzających ruchem w przypadku gdy zaistnieje podejrzenie iż wprowadzane ograniczenia będą w znaczący sposób mogły oddziaływać na ruch po drogach zlokalizowanych poza miastem na prawach powiatu.

Aby spełnić postulaty Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów konieczne są umocowania prawne, w których określono by miejsca audytorów w procesie projektowym oraz moment w którym mieliby przystąpić do działania. Wprowadzenia zmian wymagają również przepisy dotyczące wyprowadzania oraz sporządzania projektów organizacji ruchu, nie tylko na etapie tworzenia organizacji ruchu na nowoprojektowanych drogach ale również na istniejących, w przypadku gdy istniejąca organizacja ruchu zaczyna kolidować ze zmieniającym się natężeniem i strukturą rodzajową pojazdów.

Wnioskuję o przekazanie stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów do Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w celu rozpoczęcia procesu zmian legislacyjnych (całość opinii w załączniku).

            W rozpoczętej dyskusji zabrali również głos: Zbigniew Tabor Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który również wspomniał o braku umocowań prawnych dotyczących audytu, Ewa Mucha Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu wspominając że ściślejsza współpraca między samorządami lokalnymi a instytucjami zajmującymi się budowaniem nowych ciągów komunikacyjnych przyczyni do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, Grzegorz Błaszczyk Naczelnik Wydziału BRD i Zarządzania Ruchem w GDDKiA w skrócie przedstawiając rolę audytora przy budowach dróg krajowych i autostrad którego zadanie polega tylko na wskazaniu gdzie mogą pojawić się zagrożenia.

            Podsumowując dyskusję głos zabrał Sekretarz WRBRD Roman Bańczyk proponując podjęcie Uchwały w sprawie powołania grupy roboczej celem wypracowania wniosku do Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w sprawie Stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, dotyczącego audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i konsultacji z właściwymi gminami i powiatami podczas projektowania i odbioru nowo budowanych dróg. Uchwała został przyjęta jednogłośnie, 17 głosów za (Uchwała w załączniku).

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich