II Posiedzenie WRBRD 2014

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                                                                            Katowice, 27.06.2014r.
 Ruchu Drogowego
 w Katowicach
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKÓŁ
 Z II POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2014r.
 
 
 
 
 
 
 
27 czerwca 2014r., o godzinie 10:00, w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyło się drugie w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Posiedzenie otworzył w imieniu Przewodniczącego WRBRD - Marszałka Województwa Śląskiego Mirosława Sekuły Wicewojewoda Śląski – Piotr Spyra, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku).
Zaproponowano następujący program spotkania:
1.      Otwarcie posiedzenie – Marszałek Województwa Śląskiego.
2.      Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji.
3.      Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2014r – podjęcie stosownych uchwał.
4.      Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2014r. z środków nie wykorzystanych w 2013r – podjęcie stosownych uchwał.
5.      Sprawy bieżące.
6.      Zakończenie posiedzenia.
Program został przyjęty bez zmian.
Następnie Wicewojewoda przekazał głos przedstawicielowi KWP Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, który omówił stan bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, przedstawił również statystyki zdarzeń drogowych w województwie śląskim (prezentacja w załączniku). Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – Roman Rabsztyn, który omówił przyczyny wypadków drogowych w pierwszym kwartale 2014r. Po tym wystąpieniu Wicewojewoda przeszedł do kolejnych punktów posiedzenie:
- Zatwierdzenia  planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w: Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2014r.
Uchwały za przyjęciem planów wydatków zostały przyjęte jednogłośnie.
- Zatwierdzenia planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w: Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2014r. z środków nie wykorzystanych w 2013r.
Uchwały za przyjęciem planów wydatków zostały przyjęte jednogłośnie.
Po głosowaniu nad Uchwałami członkowie WRBRD przeszli do kolejnego punktu posiedzenia mianowicie spraw bieżących w których głos zabrał Jerzy Kocyga – przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Częstochowie. Złożył on na ręce Wicewojewody Śląskiego pismo dotyczące kontroli oznakowania dróg publicznych w naszym województwie przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (pismo w załączniku). Przedstawiciel SITK RP zobowiązał się do dokładniejszego przedstawienia problemu na kolejnym posiedzeniu WRBRD. Następnym prelegentem był Jan Osman – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Katowicach, który podziękował za pomoc w działaniach profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Marszałkowi Województwa Śląskiego oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. Po tym wystąpieniu zakończono posiedzenie.
Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich