II posiedzenie WRBRD 2017

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                                     Katowice, 29.11.2017r.

 Ruchu Drogowego

  w Katowicach

 

  

 

PROTOKÓŁ

 Z II POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2017r.

 

 

29 listopada 2017r., o godzinie 12:00, w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyło się drugie w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Posiedzenie w imieniu Przewodniczącego otworzył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku).

Zaproponowano następujący program spotkania:

1.      Otwarcie posiedzenie – Marszałek Województwa Śląskiego.

2.      Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na transport materiałów niebezpiecznych – Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. mgr Krzysztof Justyński.

3.      Zagrożenia wynikające ze zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów przewożących towary niebezpieczne, oraz informacji o wprowadzonych zmianach prawnych w 2012 roku  w tym zakresie - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Jacek Kleszczewski.

4.      Naruszenia przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, oraz skutki zdarzeń z ich udziałem - Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Anna Sokołowska-Olesik.

5.       Sprawy bieżące.

6.      Zakończenie posiedzenia.

Program został przyjęty bez zmian.  

W celu wprowadzenia w temat - „Realizacja przez organy państwa i samorządu terytorialnego zadań w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych”,  prowadzący posiedzenie poprosił Adriana Irlę o omówienie w zastępstwie Pani Ewy Muchy – Z-cy Dyrektora Wydziału Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego wyników kontroli przeprowadzonej przez NIK. Prelegent przedstawił wyniki kontroli (prezentacja w załączniku).

Następnie głos zabrał Naczelnik Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinsp. Robert Piwowarczyk. Naczelnik w Imieniu Komendanta nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego omówił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym z uwzględnieniem przewozu towarów niebezpiecznych (prezentacja w załączniku).

W dalszej części posiedzenia członkowie WRBRD zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa na śląskich drogach, prowadzący spotkanie przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia tj. „Zagrożenia wynikające ze zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów przewożących towary niebezpieczne.” Temat w imieniu Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Jacka Kleszczewskiego omówił bryg. Bogusław Dudek (prezentacja w załączniku).

Następnym prelegentem była Pani Anna Sokołowska-Olesik – Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, która zapoznała członków rady z przypadkami naruszeń przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych oraz skutkami zdarzeń z ich udziałem (prezentacja w załączniku).

Następnie przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu tj. spraw bieżących gdzie głos zabrał Jerzy Kocyga – Przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Częstochowie, zaproponował on po analizie stanu prawnego wystąpić do starostw z zapytaniem o możliwości wskazania terenów do budowy parkingów celem odholowywania uszkodzonych pojazdów przewożących towary niebezpieczne. W tym celu prelegent będzie współpracował z sekretariatem WRBRD, aby zająć stanowisko w tej sprawie.

Po tym wystąpieniu Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa zakończył posiedzenie.

 

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich