I Posiedzenie WRBRD 2009

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                                   Katowice, 07.07.2009r.
 Ruchu Drogowego
 w Katowicach
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKÓŁ
 Z I POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH
 
 
 
 
 
 
 
7 lipca 2009r. o godzinie 12.00 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego odbyło się I Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.
 
 
Zaproponowano następujący program spotkania:
 1. Przywitanie zebranych i otwarcie posiedzenia.
 2. Powołanie nominowanych członków rady i wręczenie nominacji.
 3. Przemówienie Marszałka – Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.
 4. Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim w roku 2008r. i w I połowie 2009r. – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 5. Ocena stanu dróg wojewódzkich pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego – wystąpienie przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
 6. Otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego ulokowanego na terenie WORD Katowice.
 7. Zatwierdzenie planów wydatków WORD-ów w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009r. pozytywnie zaopiniowanych i zatwierdzonych przez zarząd województwa śląskiego.
 8. Zatwierdzenie skorygowanego planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2008r.
 9. Wyrażenie zgody na wykorzystanie do końca 2009r. środków nie wykorzystanych w 2008r. dla WORD w Katowicach, Bielsku – Białej i Częstochowie.
 10. Podjecie stosownych uchwał.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie posiedzenia.
Posiedzenie w imieniu Marszałka otworzył Sekretarz Województwa Śląskiego Łukasz Czopik, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD i zaproszonych gości oraz przekazał prowadzenie posiedzenia Sekretarzowi Wojewódzkiej Rady BRD Romanowi Bańczykowi.
Kolejnym punktem programu było wręczenie nominacji. W skład Wojewódzkiej Rady BRD został powołany i nominację przyjął:
1. Bogusław Piotrowski – Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Po wręczeniu nominacji o zabranie głosu został poproszony Naczelnik WRD Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – nadkomisarz Tomasz Michalczyk, który przedstawił stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym województwie (załącznik 1 prezentacja na płycie).
Po przedstawieniu statystyk zabrał głos przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Pan Piotr Domagała przedstawił on ocenę stanu dróg wojewódzkich pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego (prezentacja w załączniku 2).
Sekretarz Wojewódzkiej Rady BRD podziękował za wystąpienie i zaproponował, aby dofinansowanie dla działań Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonych przez Inspektorat zostało ujęte w planach wydatków WORD w Katowicach na 2010r. Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat stanu śląskich dróg. Poruszono min. problem z komunikacją między Policją a Zarządem Dróg Wojewódzkich związany z brakiem szybkiego przepływu informacji o miejscach niebezpiecznych, oraz innych sytuacjach na drogach. Członkowie Wojewódzkiej Rady BRD zaproponowali by wystąpić za pośrednictwem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do Ministra Infrastruktury z propozycją zmian legislacyjnych w tym zakresie.
Przewodniczący obradom podziękował za dyskusje, po czym przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego ulokowanego na terenie WORD Katowice. Zebrani udali się na uroczyste otwarcie, którego dokonał Sekretarz Województwa Śląskiego Łukasz Czopik.
Po powrocie do sali obrad Sekretarz WRBRD przeszedł od kolejnych punktów, którymi były:
- zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009r. Pozytywnie zaopiniowanych i zatwierdzonych wcześniej przez Zarząd Województwa Śląskiego stosownymi uchwałami.
- zatwierdzenie skorygowanego planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2008r.
- wyrażenie zgody na wykorzystanie do końca 2009r. środków nie wykorzystanych w 2008r. dla WORD w Katowicach Bielsku Białej i Częstochowie.
Po odczytaniu projektu uchwał rozpoczęto głosowanie, wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Uchwały w załączniku.
 

 

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich