I Posiedzenie WRBRD 2010

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                                                               Katowice, 27.09.2010r.
 Ruchu Drogowego
 w Katowicach
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKÓŁ
 Z I POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH
 
 
 
 
 
 
 
27 Września 2010r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się I Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach w roku 2010r.
 
Zaproponowano następujący program spotkania:
1.      Rozpoczęcie posiedzenia.
2.      Powitanie gości.
3.      Przemówienie Marszałka – Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.
4.      Zapoznanie gości z planowanymi działaniami poszczególnych instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5.      Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim w 2009r. i w I połowie 2010 – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji.
6.      Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2010r. Pozytywnie zaopiniowanych i zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Śląskiego stosownymi uchwałami.
7.      Wyrażenie zgody na wykorzystanie do końca 2010r. środków nie wykorzystanych w 2009r. dla WORD w Katowicach i WORD w Częstochowie.
8.      Podjęcie stosownych uchwał.
9.      Sprawy bieżące.
10. Zakończenie posiedzenia.
Posiedzenie w imieniu Marszałka otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach – Dariusz Biel, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD.
Następnie przekazał głos Sekretarzowi WRBRD, który w formie prezentacji przedstawił plany poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2010 i 2011 poszczególnych członków rady (załącznik 1 prezentacja i opis szczegółowych zadań na płycie).
 Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie przez Komendanta Dariusza Biela stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym województwie (załącznik 2 prezentacja na płycie).
Po przedstawieniu statystyk ponownie zabrał głos Sekretarz WRBRD Roman Bańczyk podziękował za wystąpienie i zaproponował, aby dofinansowanie dla działań Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonych przez te instytucje zostały ujęte w planach wydatków WORD w Katowicach, Bielsku – Białej i Częstochowie na 2011r. W tym celu została podjęta Uchwała WRBRD nr 6/10.
Po czym Sekretarz przeszedł do kolejnych punktów, którymi były:
1. Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2010r. Pozytywnie zaopiniowanych i zatwierdzonych wcześniej przez Zarząd Województwa Śląskiego stosownymi uchwałami.
Po odczytaniu projektu uchwał rozpoczęto głosowanie, uchwały zostały przyjęte większością głosów 17 głosów za przyjęciem, 2 wstrzymały się od głosowania, 0 głosów przeciw.
2. Wyrażenie zgody na wykorzystanie do końca 2010r. środków nie wykorzystanych w 2009r. dla WORD w Katowicach i Częstochowie.
Po odczytaniu projektu uchwał rozpoczęto głosowanie, uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
3. Głosowanie nad Uchwałą nr 6/10 w sprawie uwzględnienia w planach wydatków WORD-ów w Katowicach, Bielsku – Białej i Częstochowie środków finansowych związanych z poprawą brd o których mowa w pismach z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nr Rd-I-0151-203/6632/09 oraz z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach nr WAT.0712-22/09/10 (załącznik 3).
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwały w załączniku.
            Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie spraw bieżących.
Dyrektor Word Katowice przedstawił w skrócie pogarszającą się sytuację finansową WORD-ów w województwie Śląskim. Poinformował, że taki stan rzeczy ma wpływ min. niż demograficzny oraz zwiększające się koszty utrzymania ośrodków takich jak zakup paliw czy zwiększenie uposażeń egzaminatorów wynikające z mocy ustawy. Co za tym idzie zmniejszyły się zyski WORD-ów i automatycznie zmniejszyły się środki przekazywane na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
            Ostatnim punktem posiedzenia było jego oficjalne zakończenie.
Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich