I Posiedzenie WRBRD 2011

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                 Katowice, 30.05.2011r.

 Ruchu Drogowego

  w Katowicach

  

 

PROTOKÓŁ

 Z I POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH

 

 30 maja 2011r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się I Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach w roku 2011r.

 

Zaproponowano następujący program spotkania:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.

2. Powitanie gości.

3. Uroczyste powołanie Członków Rady i wręczenie im nominacji.

4. Przemówienie Marszałka – Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

5. Zapoznanie gości z projektem „Regionalnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2011”.

6. Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim w 2010r. i w I połowie 2011 – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji.

7. Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011r. pozytywnie zaopiniowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego – podjęcie stosownych uchwał.

8. Sprawy bieżące.

9. Zakończenie posiedzenia.

 

Posiedzenie otworzył Marszałek Województwa Śląskiego – Adam Matusiewicz, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku).

Następnie przeszedł do wręczenia nominacji nowym członkom Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach zostali nimi: Wójt Gminy Kochanowice Ireneusz Czech – wskazany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA w Katowicach Marek Niełacny – wskazany przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, Starosta Powiatu Mikołowskiego Henryk Jaroszek oraz Prezydent Miasta Bytomia Piotr Koj wskazani przez Konwent Prezydentów Śląskich Miast na Prawach Powiatu.

Przewodniczący WRBRD po wręczeniu nominacji przekazał głos Sekretarzowi, aby ten omówił najważniejsze elementy „Regionalnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Śląskim w roku 2011” Sekretarz w formie prezentacji (prezentacja w załączniku) przedstawił istotne elementy programu podzielonego na dwa główne tematy: profilaktyka oraz poprawa infrastruktury drogowej.

Kolejnym punktem posiedzenia była ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, którą omówił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach (prezentacja w załączniku). Naczelnik omówił statystyki zdarzeń drogowych w woj. Śląskim oraz najbardziej zagrożone zdarzeniami odcinki dróg, zauważył również spadek liczby wypadków w I połowie 2011r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Po prezentacji Komendant Śląskiej Policji Nadinspektor Dariusz Biel zaprezentował radzie opracowany przez Wydział Ruchu Drogowego KWP film profilaktyczny przeznaczony dla kierowców oraz pieszych użytkowników dróg (film w załączniku).

Po wystąpieniu Komendanta głos zabrał Dyrektor WORD Katowice Roman Bańczyk, który przedstawił sytuację finansową WORD-ów oraz zmiany, które mają nastąpić w związku z wejściem w życie Ustawy o kierujących pojazdami dotyczącymi egzaminów teoretycznych na prawo jazdy i dodatkowymi szkoleniami dla osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy.

Następnie Sekretarz przeszedł do kolejnego punktu – zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011r. Pozytywnie zaopiniowanych i zatwierdzonych wcześniej przez Zarząd Województwa Śląskiego stosownymi uchwałami.

Po odczytaniu projektu uchwał rozpoczęto głosowanie, uchwały zostały przyjęte jednogłośnie 17 głosów za przyjęciem, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. (Uchwały w załączniku.)

            Ostatnim punktem posiedzenia było jego oficjalne zakończenie.

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich