I Posiedzenie WRBRD 2012

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                                  Katowice, 11.06.2012r.

 Ruchu Drogowego

  w Katowicach

 

 

  

 

PROTOKÓŁ

 Z I POSIEDZENIEA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2012r.

 

 
 

11 czerwca 2012r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się I Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach w roku 2012r.

 

Zaproponowano następujący program spotkania:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.

2. Powitanie gości - przemówienie Marszałka – Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

3. Uroczyste powołanie Członków Rady i wręczenie im nominacji.

4. Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji.

5. Bezpieczeństwo przewozów towarów niebezpiecznych w województwie śląskim – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

6. Zapoznanie gości z projektem „Regionalnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2012”.

7. Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011r. pozytywnie zaopiniowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego – podjęcie stosownych uchwał.

8. Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkiego Ośrodków Ruchu Drogowego w Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego z środków nie wykorzystanych w 2011r.

   Pozytywnie zaopiniowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego – podjęcie stosownych uchwał.

9. Sprawy bieżące.

10. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Marszałek Województwa Śląskiego – Adam Matusiewicz, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku). Oraz oficjalnie powołał nowych członków rady: Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Dariusza Działo, Wicewojewodę Śląskiego Piotra Spyrę i Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Romana Rabsztyna.

Następnie przekazał głos przedstawicielowi WRD KWP podinsp. Mariuszowi Katolikowi, który omówił stan bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, przedstawił statystyki zdarzeń drogowych w Województwie Śląskim, najbardziej zagrożone zdarzeniami odcinki dróg krajowych i autostrady A4 oraz możliwości nowozakupionego sprzętu przeznaczonego do działań prewencyjnych ufundowanego przez WORD Katowice. Podinspektor omówił również nowe programy prewencyjne i profilaktyczne dotyczące pieszych oraz młodych kierowców (prezentacja w załączniku). Wystąpienie podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Roman Rabsztyn, zwracając uwagę na poprawiające się statystyki dotyczące zdarzeń drogowych na terenie naszego województwa. Dalej Przewodniczący przekazał prowadzenie obrad Wojewodzie Piotrowi Spyrze, przeszedł on do następnego punktu posiedzenia którym było omówienie przez Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Jeremiego Szczygłowskiego, sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych w województwie śląskim (prezentacja w załączniku). Po tym wystąpieniu głos zabrał Sekretarz przedstawiając zebranym członkom WRBRD projekt „Regionalnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2012r.”. Poprosił, aby wnioski i uwagi dotyczące programu członkowie rady złożyli w sekretariacie WRBRD do 15 lipca br., a następnie poinformował, że program zostanie opublikowany na stronie internetowej WRBRD (wrbrd.katowice.pl) do końca lipca br.

Następnie Wojewoda przedstawił projekty uchwał dotyczących zatwierdzenia planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2012r. Pozytywnie zaopiniowanych i zatwierdzonych wcześniej przez Zarząd Województwa Śląskiego stosownymi uchwałami. Oraz projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2012r. ze środków nie wykorzystanych w roku poprzednim. Po odczytaniu projektu uchwał rozpoczęto głosowanie, uchwały zostały przyjęte jednogłośnie 16 głosów za przyjęciem, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. (Uchwały w załączniku.)

            W sprawach bieżących WRBRD jako pierwszy głos zabrał Piotr Domagała przedstawiając swoją propozycję wniosków kończących prace Grupy Roboczej powołanej w dniu 18 listopada 2011r. następującej treści: „ Po przeanalizowaniu aktów prawnych i procedur obowiązujących w trakcie realizacji inwestycji drogowych uznano, iż istniejące przepisy a przede wszystkim wchodząca w życie ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw określająca zasady prowadzenia audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego wyczerpuje propozycje złożone na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2011r.”. Stanowisko zostało wcześniej zaakceptowane przez większość członków grupy roboczej.

Prace grupy roboczej będą trwały dalej. Po tej dyskusji prowadzący Piotr Spyra zakończył posiedzenie.

 

 

 
 

Prezentacja - WRBRD 11 06 2012 r (PDF 3,3 MB)

Prezentacja - transport substancji niebezpiecznych (PDF 400kB)

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich