I Posiedzenie WRBRD 2015

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                                     Katowice, 25.03.2015r.

 Ruchu Drogowego
 w Katowicach
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKÓŁ
 Z I POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2015r.
 
 
 
 
 
 
 
25 marca 2015r., o godzinie 11:00, w Sali Szarej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyło się pierwsze w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Posiedzenie otworzył Przewodniczący WRBRD - Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Sługa, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku).
Zaproponowano następujący program spotkania:
1.      Otwarcie posiedzenie – Marszałek Województwa Śląskiego.
2.      Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji.
3.      Stan oznakowania dróg w województwie śląskim w świetle kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli na przełomie 2013 / 2014r. – wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP – Jerzego Kocygi.
4.      Sprawy bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia
Program został przyjęty bez zmian.
Następnie Przewodniczący przekazał głos przedstawicielowi KWP Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego, który omówił stan bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, przedstawił również statystyki zdarzeń drogowych w województwie śląskim zwracając uwagę na znaczny spadek liczby wypadków drogowych. Naczelnik omówił także prowadzone wzmożone systemowe działania profilaktyczne i prewencyjne, wspomniał również o podpisanym w dniu 28 listopada 2014 porozumieniu o współpracy w zakresie przeprowadzania w roku 2015 wspólnych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Prelegent wspominał również o znaczących brakach w sprzęcie policyjnym i problemach z pozyskiwaniem środków finansowych na zakup tegoż sprzętu niezbędnego do działań policji w zakresie brd (prezentacja w załączniku). Następnie głos zabrał Senator Zbigniew Meres   proponując aby na następnych posiedzeniach WRBRD przedstawione zostały dane dotyczące systemu ratownictwa oraz elementy związane z procesem usuwania skutków wypadków drogowych w połączeniu z danymi z Policji co da szerszy obraz problemów związanych z bezpieczeństwem na naszych drogach. Po tej propozycji głos zabrał przedstawiciel wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - Adam Kołatek proponując aby w związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi uprawnień do poruszania się motocyklami przedstawić statystyki dotyczące udziału w wypadkach motocyklistów, w odpowiedzi Naczelnik WRBRD przychylił się do powyższej prośby.
Po tym wystąpieniu  Marszałek Województwa przekazał prowadzenie posiedzenia Sekretarzowi Rady, który przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia - Stanu oznakowania dróg w województwie śląskim w świetle kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli na przełomie 2013 / 2014r. – wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP – Jerzego Kocygi. ( szczegółowa dokumentacja wraz z prezentacją w załączniku)
Po wystąpieniu Jerzego Kocygi rozpoczęła się dyskusja dotycząca systemu powiadamiania ratunkowego, w której głos zabrali Jan Osman – przedstawiciel zarządów dróg powiatowych i Jeremi Szczygłowski – przedstawiciel Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Poruszyli oni problemy związane z numerem alarmowym 112 i opóźnieniami z szybkim reagowaniem na wezwanie pomocy. Rozmowę podsumował Senator Zbigniew Meres proponując aby na następnych spotkaniach WRBRD szczegółowo omówić tę sprawę i w tym celu zaprosić przedstawiciela centrum powiadamiania ratunkowego. Na posiedzeniu padły również propozycje skierowane do Członków WRBRD od Jerzego Kocygi i Jeremiego Szczygłowskiego o rozważenie możliwości stworzenia forum dedykowanego problemom infrastruktury drogowej i druga propozycja Jeremiego Szczygłowskiego utworzenia grup roboczych celem zwiększenia współpracy między poszczególnymi instytucjami.  
Członkowie WRBRD przeszli do kolejnego punktu posiedzenia mianowicie spraw bieżących, w których głos zabrał Sekretarz Rady  informując o wydanym przez KRBRD podręczniku dla organizatorów ruchu pieszego „Ochrona Pieszych” oraz szkoleniu członków WRBRD dotyczącego systemowego zarządzania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Następnie odpowiadając na wniosek Zastępcy Komendanta PSP dotyczącego powołania grup roboczych WRBRD poinformował, że dodatkowe spotkania członków WRBRD w grupach roboczych będą organizowane po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu szczegółów z przewodniczącym WRBRD. Po tym wystąpieniu zakończono posiedzenie.
Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich