I Posiedzenie WRBRD 2016

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                              Katowice, 10.02.2016r.

 Ruchu Drogowego

  w Katowicach

 

  

PROTOKÓŁ

 Z I POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2016r.

 

10 lutego 2016r., o godzinie 10:00, w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyło się pierwsze w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Posiedzenie w imieniu Przewodniczącego otworzył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku).

Zaproponowano następujący program spotkania:

1.      Otwarcie posiedzenie – Marszałek Województwa Śląskiego.

2.      Konsultacje w sprawie założeń wdrożenia krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce, będącej elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym 

realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym – Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

3.      Podjęcie stosownej uchwały w sprawie powołania zespołów specjalistycznych WRBRD – Sekretarz Rady.

4.      Sprawy bieżące.

5.      Zakończenie posiedzenia.

Program został przyjęty bez zmian.

Prowadzący spotkanie Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa przekazał głos Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Romanowi Rabsztynowi, który wraz z Zastępcą Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Robertem Piwowarczykiem zaprezentował  Założenia Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce które  przewidują, że będzie ona zawierać charakterystykę przestrzeni publicznej w formie graficznej i tekstowej, przedstawianą obok danych statystycznych pochodzących z dostępnych Policji baz, wyników badań opinii publicznej, a także istotnych wniosków płynących z debat społecznych, pracy środowiskowej funkcjonariuszy, czy wreszcie informacji innych służb i inspekcji.

       W obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego mapa taka będzie opracowywana początkowo kwartalnie na wszystkich poziomach (krajowym, wojewódzkim, powiatowym/gminnym) zawierając w szczególności :

- liczbę wypadków drogowych- także w przeliczeniu na 100 lub 10 tyś. mieszkańców  oraz na 100km. dróg publicznych;

- liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych – także w przeliczeniu na 100 lub 10 tyś. mieszkańców  oraz na 100km. dróg publicznych;

- zdiagnozowane zagrożenia i oczekiwania zgłoszone przez społeczności lokalne;

 - a w cyklu rocznym dodatkowo:

- wykazy najbardziej zagrożonych powiatów w oparciu o ustalone kryteria szczegółowe;

- wykaz odcinków niebezpiecznych dróg krajowych i wojewódzkich;

(prezentacja w załączniku).

Po prezentacji przystąpiono do konsultacji, w której głos zabrali:

Jerzy Kocyga - Przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP           w Częstochowie, który zaproponował, aby informacje nie ograniczały się do wypadków drogowych i osób zabitych w tych wypadkach, ale przede wszystkim na mapach winny znaleźć się informacje o innych zagrożeniach w ruchu drogowym (zdarzenia drogowe). Ponadto mapa zagrożeń winna odzwierciedlać każdą lokalizacje odnotowanego zdarzenia drogowego, co pozwoliłoby typować miejsca o największej ich koncentracji. Zaistnienie wypadku drogowego a kolizji to rzecz przypadku.

Pierwsza propozycja w ocenie KWP w Katowicach zasługuje na rozważenie przy budowie ostatecznego kształtu map zagrożeń, natomiast druga propozycja w zakresie umieszczania każdego zdarzenia drogowego na mapie zagrożeń w chwili obecnej z uwagi na możliwości techniczne nie może zostać zrealizowana.

Zbigniew Tabor - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach zaproponował, aby na mapach zagrożeń z obszaru ruchu drogowego uwzględnione były informacje o rodzaju zdarzenia drogowego oraz informacje z podziałem na winę uczestnika ruchu, w tym zdarzenia powstałe na skutek niewłaściwej infrastruktury drogowej.

Przedmiotowa propozycja w ocenie KWP Katowice w zakresie umieszczania tak szczegółowych danych na mapie zagrożeń w chwili obecnej z uwagi na możliwości techniczne nie może zostać zrealizowana.

Tomasz Zientara - Przedstawiciel Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaproponował, aby mapy zagrożeń wypadkami przedstawiały trendy w ostatnich latach, co według jego oceny będzie bardziej odzwierciedlać stan bezpieczeństwa na danym poziomie mapy i tendencje zachodzące w zakresie zagrożeń występujących na drogach. Ponadto zaproponował, aby wystąpiła możliwość pozyskiwania danych statystycznych ze strony, na której zamieszczane są mapy zagrożeń do własnych celów. Propozycja zobrazowania trendów wypadkowości w ocenie KWP w Katowicach zasługuje na rozważenie przy budowie ostatecznego kształtu map zagrożeń. Natomiast przekazywanie danych statystycznych z obszaru ruchu drogowego winno być realizowane odrębnie zgodnie z obowiązującymi przepisami z tego obszaru.

Ewa Mucha - Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego zaproponowała, aby na mapie zagrożeń informacje o wypadkowości prezentowane były z dróg w/g zarządcy drogi tj. np. GDDKiA, ZDW, prezydenta miasta. Z uwagi na sposób gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych w aplikacji KSIP WWW SEWIK brak jest możliwości wygenerowania w chwili obecnej takich danych.

Z poziomu KWP w Katowicach w ramach prezentacji założeń mapy bezpieczeństwa przedstawiono alternatywne rozwiązanie tworzenia map dotyczących wizualizacji danych o wypadkach drogowych z udziałem pieszych na konkretnej drodze, ulicy. Projekt ten w woj. śląskim realizowany jest we współpracy ze Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Dane prezentowane są na stronie internetowej orsip.pl. Pozwalają zobrazować na mapie konkretny wypadek drogowy z udziałem pieszego (ciężko rannego lub ofiary zabite) i przygotować w ograniczonym zakresie analizy tych zdarzeń. Projekt jest w formie realizacji i zawiera dane z woj. śląskiego z lat 2012 - 2015 (jest uzupełniany w cyklach kwartalnych).

Następnie głos zabrał Wicemarszałek podsumowując przedstawione założenia Krajowej Mapy zagrożeń, jako bardzo dobry krok, w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołów specjalistycznych WRBRD – głos zabrał Sekretarz Rady przedstawiając skład poszczególnych zespołów. Uchwała w sprawie ich powołania została przyjęta jednogłośnie (uchwała wraz ze składem poszczególnych zespołów w załączniku).

Po tym wystąpieniu Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa zakończył posiedzenie.

 

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich