I Posiedzenie WRBRD 2019

 

PROTOKÓŁ

 Z POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH

W DNIU 2.07.2019r.

 

2 lipca 2019r., o godzinie 10:00, w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyło się pierwsze w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady - Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, który powitał wszystkich zebranych - członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku nr 1).

Zaproponowano następujący program spotkania:

 1. Otwarcie posiedzenie – Marszałek Województwa Śląskiego.
 2. Powołanie nowych Członków Rady i wręczenie im nominacji
 3. Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji.
 4. Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2019r. – podjęcie stosownych uchwał.
 5. Przedstawienie Planu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2019-2020
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Program został przyjęty bez zmian.

Przewodniczący – Marszałek Jakub Chełstowski podkreślił duże znaczenie działalności Wojewódzkiej Rady BRD, zwrócił uwagę, że bezpieczeństwo ruchu drogowego to oprócz odpowiedniej infrastruktury również kształtowanie właściwych postaw, edukacja i budzenie świadomości społecznej, wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drogach.

Po krótkim wprowadzeniu Marszałek Województwa Śląskiego wręczył powołania i pogratulował nominacji nowym Członkom Rady.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady była ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim. Przewodniczący udzielił głosu nadkomisarzowi Sławomirowi Zagrobelnemu - przedstawicielowi Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, który przedstawił i omówił prezentację (załącznik nr 2) związaną z wypadkami i zdarzeniami drogowymi. Prezentacja zawierała statystyki dotyczące ofiar, rannych oraz główne przyczyny wypadków drogowych zarówno z udziałem kierujących, jak i pieszych. Prelegent zwrócił uwagę na zmniejszenie ilości wypadków na przejściach dla pieszych. Wzrasta natomiast ilość zdarzeń drogowych spowodowanych przez kierujących pod wpływem alkoholu oraz liczba ujawnianych przypadków prowadzenia pojazdów przez nietrzeźwych kierowców.

Po zakończeniu prezentacji pytanie nadkomisarzowi Zagrobelnemu zadał członek Rady Jan Kawulok – Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego:

- Jaki czynnik miał lub mógł mieć wpływ na wzrost ilości ujawnianych nietrzeźwych kierowców?

Odpowiedź prelegenta:

- Rosnące statystyki w tym zakresie wiążą się z większą ilością i częstotliwością badań oraz zwiększeniem ilości sprzętu będącego w dyspozycji Policji.

Następnie prowadzący spotkanie rozpoczął kolejne punkty posiedzenia:

- Zatwierdzenia planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w: Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach w części przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2019 roku,

- Zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie w części przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2019 roku, ze środków nie wykorzystanych w roku 2018.

Marszałek Jakub Chełstowski zwrócił się do dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku Białej, Częstochowie i Katowicach, o krótkie przedstawienie charakterystyki wydatków poszczególnych ośrodków.

Głos zabrał dyrektor WORD Bielsko-Biała Rafał Sadowski. Po wysłuchaniu prelegenta, z uwagi na brak pytań członków Rady przystąpiono do głosowania nad uchwaleniem planu wydatków WORD w Bielsku-Białej, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2019. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie plan wydatków przedstawił dyrektor WORD w Częstochowie Tadeusz Taranek. Jednocześnie omówił za zgodą Przewodniczącego wykorzystanie środków niewykorzystanych w roku ubiegłym i środki przeznaczone na 2019 rok. Po zakończeniu wypowiedzi, pytanie prelegentowi zadał członek Rady Andrzej Babczyński – zastępca Prezydenta Częstochowy:

- Dlaczego nie wykorzystano środków w 2018 roku?

Odpowiedź prelegenta:

- W tej chwili nie posiadam takich informacji. Zostałem powołany na stanowisko dyrektora w 2019 roku i zastałem taką sytuację. Obecnie analizujemy m.in. tę sferę wydatków WORD Częstochowa.

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady BRD Jakub Chełstowski uzupełnił odpowiedź:

- Urząd Marszałkowski, jako organ sprawujący nadzór merytoryczny nad działalnością Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zlecił przeprowadzenie audytu w Ośrodku w Częstochowie.

Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący zaproponował przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planów wydatków WORD w Częstochowie w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2019, ze środków finansowych nie wykorzystanych w roku 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD w Częstochowie, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2019. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Plan wydatków WORD Katowice przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2019 roku przedstawił zebranym dyrektor Ośrodka Mirosław Grzywa. Po zakończeniu wypowiedzi Rada nie miała pytań do prelegenta. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD w Katowicach, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2019. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie Planu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2019-2020.

Sekretariat WR BRD przedstawił prezentację (prezentacja – załącznik nr 3, materiały – załącznik nr 4) i główne filary Planu.

Marszałek Województwa Śląskiego odnosząc się do Planu zachęcił do zacieśniania współpracy i koordynacji działań w Subregionach województwa, współpracy Samorządów z instytucjami, włączenia do współpracy również Kolei Śląskich. Zaproponował utworzenie tematycznych grup roboczych, a także określenie kierunków / zagadnień wynikających z Planu, na które Wojewódzka Rada położy szczególny nacisk w swojej działalności. Wskazał na skuteczność kampanii społecznych promujących bezpieczne zachowania w ruchu drogowym.

W dalszej części Mirosław Grzywa i Tadeusz Taranek odnieśli się do kwestii szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, a także do przepisów związanych z egzaminami wewnętrznymi i państwowymi. Zwrócono uwagę na kwestię bezpieczeństwa przebiegu egzaminu państwowego w świetle tragicznego wypadku w Oddziale Terenowym WORD Katowice w Rybniku. Dyrektor WORD Katowice poinformował o obecnie trwających czynnościach związanych z wypadkiem. Głos w sprawie procedur egzaminacyjnych zabrał również członek Rady Marek Stańco – Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta w Bielsku-Białej uzupełniając informacje o sposobie przebiegu egzaminu państwowego dla kandydatów na kierowców.

Pani Katarzyna Dobrzańska-Junco - Prezes Zarządu Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w nawiązaniu do prezentacji Planu oraz wypowiedzi przedmówców zwróciła uwagę na konieczność zwiększenia ilości propozycji w Planie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego skierowanych na filary „bezpieczny człowiek” oraz „ratownictwo i opieka powypadkowa”. Budzenie świadomość zagrożeń i konsekwencji niebezpiecznych zachowań na drodze wśród kierowców i pieszych, a także samoświadomość własnych możliwości i ograniczeń powinny zostać tematem prac właściwego zespołu roboczego.

Pisma skierowane do Sekretariatu Wojewódzkiej Rady BRD przekazano do rozpatrzenia w zespołach roboczych.

Przewodniczący Rady Marszałek Jakub Chełstowski podsumował dyskusję i zakończył posiedzenie.

 

Sekretarz WRBRD                                         Przewodniczący WRBRD

 

Mirosław Grzywa                                             Jakub Chełstowski

 

Załączniki:

 1. Lista obecności
 2. Prezentacja KWP w Katowicach
 3. Prezentacja założeń Planu Poprawy BRD
 4. Materiały do Planu

Sporządził: Marcin Wróbel

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich