I Posiedzenie WRBRD 2020

 

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                                   Katowice, 19.11.2020 r.

 Ruchu Drogowego

  w Katowicach

PROTOKÓŁ

 Z I POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2020 r.

19 listopada 2020 r., o godzinie 8:00, w formie online z powodu obostrzeń spowodowanych pandemią, odbyło się pierwsze w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Posiedzenie otworzył Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku).

Zaproponowano następujący program spotkania:

1.      Otwarcie posiedzenia – Marszałek Województwa Śląskiego.

2.      Wręczenie nominacji dla nowych przedstawicieli Rady.

3.      Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2020 r. – podjęcie stosownych uchwał.

4.      Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji.

5.      Informacje z działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6.      Sprawy bieżące.

7.      Zakończenie posiedzenia.

W programie nastąpiła zmiana. Przewodniczący przesunął punkt 3 programu, mówiący o zatwierdzeniu planu wydatków, na następny termin posiedzenia.

Prowadzący spotkanie Przewodniczący Rady powitał nowo powołanych członków Rady i przekazał, że nominacje zostaną przesłane pocztą (skład rady w załączniku). Przewodniczący następnie przeszedł do przekazania informacji na temat działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wspominając o nowo otwartym „Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Tychach” i nowych projektach, takich jak: budowa w Parku Śląskim „Miasteczka Ruchu Drogowego” i planach otwarcia „Krajowego Centrum BRD w Katowicach”. Poinformował również o ogromnych nakładach finansowych na infrastrukturę drogową w Województwie Śląskim, przekraczających nakłady z ostatnich lat. Dalej głos zabrali Dyrektorzy WORD-ów omawiając swoje działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wymieniono między innymi: działania realizowane w formie online (zajęcia z zakresu brd w uczniów szkół), przekazywanie materiałów profilaktycznych i edukacyjnych dla uczestników ruchu drogowego w ramach współpracy z Policją, Kuratorium Oświaty i Samorządami oraz kampaniami medialnymi. Następnie Przewodniczący przekazał głos Z-cy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  Katowicach Sławomirowi Zaglobernemu. Prelegent omówił stan bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, przedstawił również statystyki zdarzeń drogowych w województwie śląskim. Naczelnik poinformował o efektach prowadzonych działań profilaktycznych i prewencyjnych,

(prezentacja w załączniku).

Po tym, jak członkowie WRBRD zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa na śląskich drogach, prowadzący spotkanie przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia, spraw bieżących. Głos zabrał Zbigniew Tabor - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, który przekazał Członkom Rady informację o najczęściej popełnianych wykroczeniach na drogach wojewódzkich takich jak: nie przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przejeżdżanie na czerwonym świetle i ignorowaniu oznakowania poziomego. Następnie głos zabrał Edward Maniura – Burmistrz Miasta Lubliniec – przedstawiciel Subregionu Centralnego, wspomniał on o bezpieczeństwie pieszych i o rozwiązaniach, takich jak doświetlenia czy wyniesienia przejść dla pieszych. W tej dyskusji wziął również udział Piotr Kołodziejczyk – Starosta Myszkowski przedstawiciel Zarządów Powiatów Województwa Śląskiego. Przedstawił program firmy Tauron, która zaangażowała się w poprawę oświetlenia na przejściach dla pieszych. Daniel Jach – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, wspomniał o potrzebie standaryzacji takich rozwiązań w całym kraju. Na zakończenie dyskusji Przewodniczący poprosił członków WRBRD o przedstawienie propozycji dotyczących zasad finansowania bezpiecznych przejść dla pieszych. Po tej dyskusji Przewodniczący zakończył posiedzenie.

                       Sekretarz                                                                   Przewodniczący

            WRBRD w Katowicach                                                 WRBRD w Katowicach

                    Łukasz Drob                                                            Jakub Chełstowski

         Dyrektor WORD Katowice                                     Marszałek Województwa Śląskiego

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich