I Posiedzenie WRBRD 2023


Protokół I posiedzenia w 2023 roku

Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

Data 14.04.2023 | godzina 10:00 | Zapraszający na posiedzenie: Jakub Chełstowski – Przewodniczący WRBRD

PROGRAM POSIEDZENIA

 1. Otwarcie posiedzenia – Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 2. Powołanie nowych Członków Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 3. Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w  Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2023 r. – podjęcie stosownych uchwał.
 4. Podsumowanie Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego.
 5. Zapoznanie Członków WRBRD ze stanem bezpieczeństwa na śląskich drogach - Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 6. Przyjęcie „Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Śląskim na lata 2021 - 2030” – podjęcie stosownej uchwały.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Otwarcie posiedzenia.

Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach, otworzył Posiedzenie i powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz przedstawił program posiedzenia. Przewodniczący uznał, że realizacja punktu 2 zaproponowanego porządku obrad będzie możliwa dopiero na kolejnym posiedzeniu WRBRD i w związku z tym zaproponował rozpatrzenie pozostałych punktów programu w następującej kolejności: 

 1. Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2023 r. – podjęcie stosownych uchwał.
 2. Podsumowanie Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego.
 3. Zapoznanie Członków WRBRD ze stanem bezpieczeństwa na śląskich drogach - Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 4. Przyjęcie „Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Śląskim na lata 2021 - 2030” – podjęcie stosownej uchwały.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2023 r.

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oddał głos Sekretarzowi Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który przedstawił plany wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2023 r.

Po przedstawieniu szczegółowych propozycji zgłoszonych w przedmiotowej sprawie przez poszczególne ośrodki, przystąpiono do głosowania kolejnych uchwał nr 1, 2 i 3 (stanowiących załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszego protokołu) dotyczących zatwierdzenia planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2023. Uchwały przyjęto jednogłośnie.

Podsumowanie Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego.

W przedmiotowej sprawie Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oddał głos Sekretarzowi Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który podsumował Marszałkowski Program Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego. Prezentacja poświęcona realizacji Programu, przedstawiała szczegółowy sposób realizacji założeń Programu a także informacje na temat środków finansowych przekazanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, ilości złożonych wniosków, inwestycji już ukończonych oraz inwestycji, których termin realizacji został przedłużony.

W ramach prezentacji, zostały pokazane zdjęcia przykładowych realizacji inwestycji, porównujące stan sprzed i po realizacji danego projektu.

Zapoznanie Członków WRBRD ze stanem bezpieczeństwa na śląskich drogach.

Krzysztof Stankiewicz – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, zapoznał Radę ze stanem bezpieczeństwa na drogach Województwa Śląskiego, przedstawiając szczegółowo konkretne dane obrazujące stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie śląskim w I kwartale 2023 roku.

Przyjęcie „Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Śląskim na lata 2021-2030”.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego otrzymali drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej projekt dokumentu pn. „Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Śląskim na lata 2021-2030”. Do Programu nie wniesiono żadnych uwag zarówno w drodze mailowej jak i na posiedzeniu Rady. W związku z tym przeprowadzono głosowanie za przyjęciem uchwały nr 4 (stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) w przedmiocie przyjęcia „Planu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Województwa Śląskiego na lata 2021-2030”.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Sprawy bieżące.

Przedstawiciele samorządów zgłosili propozycję podjęcia działań w celu podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in w strefie zamieszkania oraz strefie ruchu uspokojonego.

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zaproponował, by na następne posiedzenie zaprosić przedstawicieli Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie omówienia szczegółów i wymiany doświadczeń na temat możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in w strefie zamieszkania oraz strefie ruchu uspokojonego.

Przewodniczący poddał również pod rozwagę kwestię ewentualnego opracowania stosownych rekomendacji. W tym względzie Marek Niełacny - p.o. Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wystąpił z wnioskiem o powołanie w skład Rady drugiego przedstawiciela tej instytucji, celem usprawnienia i podniesienia stopnia współpracy z tym gremium.

Zakończenie posiedzenia.

Na tym Posiedzenie zakończono.

Lista obecności stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich