Regulamin WRBRD

REGULAMIN

WOJEWÓDZKIEJ RADY

BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

W KATOWICACH

Dział I 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach, zwana dalej Wojewódzką Radą, działa przy Marszałku Województwa Śląskiego jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Wojewódzka Rada działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),

- Zarządzenia nr 68/2021 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 8-go czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach z późn. zm.,

- Niniejszego regulaminu.

3. Siedzibą Wojewódzkiej Rady jest Miasto Katowice.

4. Wojewódzka Rada działa na obszarze Województwa Śląskiego.

Dział II

Skład Wojewódzkiej Rady

§ 2

1. Skład Wojewódzkiej Rady jest określony w art. 140i ustawy Prawo o ruchu drogowym.

2. Skład osobowy z Wojewódzkiej Rady jest określony w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 68/2021 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach z późn. zm.

§ 3

W pracach Wojewódzkiej Rady mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczo-rozwojowych, niezależni eksperci.

§ 4

1. Dla sprawnej realizacji zadań Wojewódzka Rada może powoływać Zespoły Specjalistyczne.

2. Zespoły Specjalistyczne powoływane są przez Wojewódzką Radę na posiedzeniach plenarnych.

3. W skład Zespołów Specjalistycznych mogą wchodzić także osoby spoza składu Wojewódzkiej Rady.

4. Kierownikiem Zespołu Specjalistycznego jest członek Wojewódzkiej Rady.

5. Dla rozwiązywania problemów doraźnych Wojewódzka Rada może powoływać zespoły robocze.

Dział III

Cele i zadania Wojewódzkiej Rady

§ 5

1. Podstawowym celem działania Wojewódzkiej Rady jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze województwa śląskiego.

2. Wojewódzka Rada koordynuje i określa kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizując w tym zakresie w szczególności następujące zadania:

1) opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

2) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) zatwierdzanie planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku Białej, Częstochowie i Katowicach w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

4) inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

5) inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej,

6) współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi,

7) inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej,

8) analizowanie i ocena podejmowanych działań.

Dział IV

Organizacja Wojewódzkiej Rady

§ 6

1. Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady jest Marszałek Województwa Śląskiego.

2. Zastępcami przewodniczącego są wojewoda oraz wojewódzki komendant Policji.

3. Sekretarzem Wojewódzkiej Rady jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

 Drogowego w Katowicach.

§ 7

1. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady:

- kieruje pracami Wojewódzkiej Rady i reprezentuje ją na zewnątrz,

- zatwierdza roczny plan pracy Wojewódzkiej Rady i sprawuje kontrolę nad jego realizacją,

- zwołuje posiedzenia Wojewódzkiej Rady, przewodniczy jej obradom oraz określa zakres problematyki będącej przedmiotem posiedzeń,

-  kontroluje realizację zadań przyjętych na posiedzeniach Wojewódzkiej Rady,

- współdziała z innymi Wojewódzkimi Radami BRD,

- składa Przewodniczącemu Krajowej Rady BRD corocznie, do końca stycznia, sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa śląskiego oraz działań realizowanych w tym zakresie.

2. Zastępcy Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady:

- zastępują Przewodniczącego w razie jego nieobecności.

3. Sekretarz Wojewódzkiej Rady zapewnia obsługę organizacyjną poprzez:

-  prowadzenie Sekretariatu Wojewódzkiej Rady,

-  przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Wojewódzkiej Rady,

-  opracowywanie rocznego planu pracy Wojewódzkiej Rady,

-  przygotowywanie sprawozdań z działalności Wojewódzkiej Rady.

4. Kierownicy Zespołów Specjalistycznych:

- opracowują i przedstawiają na posiedzeniach Wojewódzkiej Rady problemy oraz wnioski, stosowne do przyporządkowanych zadań,

- zgłaszają propozycje do programu poprawy bezpieczeństwa ruchu w województwie śląskim,

- przygotowują propozycje do rocznego planu pracy Rady,

- zapraszają do współpracy specjalistów, stosownie do potrzeb Zespołu,

- organizują posiedzenia Zespołów i nimi kierują

Dział V

Zasady Funkcjonowania Wojewódzkiej Rady

§ 8

1. Wojewódzka Rada plenarnie obraduje nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady może zwoływać posiedzenia w trybie nadzwyczajnym.

3. Materiały i projekty dokumentów przeznaczone do rozpatrzenia przez Wojewódzką Radę powinny być przedłożone Sekretarzowi w terminie 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Członkowie Wojewódzkiej Rady otrzymują materiały dotyczące posiedzenia nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. W uzasadnionych przypadkach projekty dokumentów i inne materiały mogą być doręczone bezpośrednio przed posiedzeniem.

4. Z posiedzenia Rady Sekretarz Wojewódzkiej Rady sporządza protokół.

5. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Wojewódzkiej Rady oraz Sekretarz Wojewódzkiej Rady.

§ 9

1. Dla wyrażenia stanowiska lub podjęcia decyzji Wojewódzka Rada podejmuje uchwałę.

2. Uchwały Wojewódzkiej Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu osobowego Wojewódzkiej Rady. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. Obsługę Wojewódzkiej Rady prowadzi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.

 Dział VI

Postanowienia końcowe

§ 10

Zmiany regulaminu Wojewódzkiej Rady mogą być dokonywane wyłącznie na plenarnym posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu osobowego Wojewódzkiej Rady w głosowaniu jawnym.

§ 11

W posiedzeniach Wojewódzkiej Rady uczestniczą wszyscy jej członkowie osobiście, bądź reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 12

Wszystkie posiedzenia Wojewódzkiej Rady są protokołowane.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Wojewódzką Radę i podpisania przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich