II Posiedzenie WRBRD w 2012r.

 

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                                                                            Katowice, 30.11.2012r.
 Ruchu Drogowego
 w Katowicach
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKÓŁ
 Z II POSIEDZENIEA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2012r.
 
 
 
 
 
 
 
30 listopada 2012r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się II Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach w roku 2012r.
 
Zaproponowano następujący program spotkania:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Powitanie gości - przemówienie Marszałka – Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.
3. Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji.
4. Zmiany dotyczące uczestników ruchu drogowego, w świetle ustawy o kierujących – wystąpienie przedstawiciela WORD Katowice.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Marszałek Województwa Śląskiego – Adam Matusiewicz, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku).
Następnie przekazał głos przedstawicielowi WRD KWP Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego, który omówił stan bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, przedstawił statystyki zdarzeń drogowych w Województwie Śląskim, najbardziej zagrożone zdarzeniami odcinki dróg krajowych i autostrady A4. Naczelnik omówił również planowane kampanie społeczne, tj. kontynuowanie prowadzonych kampanii dotyczących pieszych uczestników ruchu drogowego i młodych kierowców oraz przedstawił propozycję akcji społecznej propagującej bezpieczny przejazd samochodów przez zwężony odcinek drogi na tak zwany „Zamek”, tak aby nie tworzyły się aż tak długie korki na remontowanych odcinkach dróg. Naczelnik poinformował również członków WRBRD o planowanym na przyszły rok otwarciu Autostradowego Komisariatu Policji w budynku udostępnionym przez GDDKiA (prezentacja w załączniku).
Po tym wystąpieniu głos zabrał przedstawiciel WORD Katowice Bogdan Kacprzak, przedstawił on zmiany w ustawie o kierujących tj. nowe zasady przeprowadzania egzaminów teoretycznych na prawo jazdy, nowe kategorie prawa jazdy, szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz przybliżył przepisy dla kierowców objętych okresem próbnym (prezentacja w załączniku).
            W sprawach bieżących WRBRD głos zabrał Sekretarz WRBRD informując o wynikach pracy grupy roboczej powołanej 18 listopada 2011r. mianowicie wszystkie postulaty zawarte w Stanowisku Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 10.06.2011r. zostały uwzględnione w ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 kwietnia 2012r. Ponadto członek grupy Ireneusz Czech zaproponował, że Śląski Związek Gmin i Powiatów wystąpi do Ministra właściwego do spraw transportu z propozycją zmian w obowiązującym prawie dających samorządom lokalnym większe możliwości udziału w procesie przygotowania inwestycji drogowych.
Po tej dyskusji Przewodniczący WRBRD zakończył posiedzenie.
 
 

 

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich