I Posiedzenie WRBRD 2013

 

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                                                    Katowice, 10.07.2013r.
 Ruchu Drogowego
 w Katowicach
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKÓŁ
 Z I POSIEDZENIEA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2013r.
 
 
 
 
 
 
 
10 Lipca 2013r., o godzinie 11:00, w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyło się pierwsze w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. W imieniu Przewodniczącego WRBRD - Marszałka Województwa Śląskiego Mirosława Sekuły - posiedzenie otworzył Członek Zarządu Województwa – Stanisław Dąbrowa, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku) i oficjalnie wręczył im powołania.
Zaproponowano następujący program spotkania:
1. Otwarcie posiedzenia – Marszałek Województwa Śląskiego.
2. Powołanie Członków Rady.
3. Przyjęcie nowego regulaminu WRBRD – podjęcie stosownej uchwały.
4. Przedstawienie projektu „Regionalnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w roku 2013” – Sekretarz Rady.
5. Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim w 2012r. – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji.
6. Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w świetle nowych przepisów – Dyrektorzy Ośrodków.
7. Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2013r. Pozytywnie zaopiniowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego – podjęcie stosownych uchwał.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie posiedzenia.
Program został przyjęty bez zmian.
Następnie głos zabrał Sekretarz rady przedstawiając nowy regulamin WRBRD i wnioski Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji Romana Rabsztyna, aby wprowadzić do regulaminu następujące zmiany:
1.       Dział V punkt 3. - Materiały i projekty dokumentów przeznaczone do rozpatrzenia przez Wojewódzką Radę powinny być przedłożone Sekretarzowi w terminie 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Członkowie Wojewódzkiej Rady otrzymują materiały dotyczące posiedzenia nie później niż na 3 dni przed planowanym posiedzeniem. W uzasadnionych przypadkach projekty dokumentów i innym materiały mogą być doręczone bezpośrednio przed posiedzeniem.
2.      Dział V punkt 1. - Wojewódzka Rada plenarnie obraduje nie rzadziej niż raz na kwartał.
Zmiany zostały przegłosowane większością głosów 11 głosów za 4 przeciw. Pozostała część regulaminu został przyjęta jednogłośnie (regulamin w załączniku).
W następnym punkcie posiedzenia Sekretarz Rady przedstawił zebranym członkom WRBRD projekt „Regionalnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2013r.”. Poprosił, aby wnioski i uwagi dotyczące programu członkowie rady złożyli w sekretariacie WRBRD do, a następnie poinformował, że program zostanie opublikowany na stronie internetowej WRBRD (wrbrd.katowice.pl).
Następnie przekazał głos przedstawicielowi KWP Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego, który omówił stan bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, przedstawił statystyki zdarzeń drogowych w Województwie Śląskim, najbardziej zagrożone zdarzeniami odcinki dróg krajowych i autostrady A4. Naczelnik omówił również planowane kampanie społeczne, min. kampanie skierowane do motocyklistów. Naczelnik poinformował również członków WRBRD o otwarciu Autostradowego Komisariatu Policji w budynku udostępnionym przez GDDKiA (prezentacja w załączniku).
Punkt „Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w świetle nowych przepisów” omówił Dyrektor WORD Katowice. Poinformował członków rady o zmianach dotyczących egzaminów na prawo jazdy i obiegu dokumentów związanych z egzaminami (prezentacja w załączniku).
Następnie prowadzący spotkanie przedstawił projekty uchwał dotyczących zatwierdzenia planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2013r. Pozytywnie zaopiniowanych i zatwierdzonych wcześniej przez Zarząd Województwa Śląskiego stosownymi uchwałami. Po odczytaniu projektu uchwał dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego omówili szczegółowo poszczególne punkty planów wydatków (plany w załączniku) następnie rozpoczęto głosowanie, uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
            W sprawach bieżących WRBRD głos zabrał Sekretarz informując o kampanii społecznej i konkursie dla jednostek samorządów terytorialnych, p/n Działania (beznakładowe i niskonakładowe) wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Autorem tego projektu jest Stowarzyszenie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego „Droga I Bezpieczeństwo”. Projekt ma na celu zachęcenie jednostek samorządu terytorialnego do poszukiwania najmniej nakładowych sposobów poprawy bezpieczeństwa na drogach w swoim otoczeniu.
            Następny głos zabrał Wicewojewoda Śląski Piotr Spyra, który zaproponował aby na spotkaniach WRBRD poświęcić czas dla poszczególnych grup zawodowych np. zarządców dróg powiatowych.
Po tej dyskusji zakończono posiedzenie.
 
 

 

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich