I Posiedzenie WRBRD 2018

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                                   Katowice, 13.06.2018r.

 Ruchu Drogowego

  w Katowicach

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ

 Z I POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2018r.

 

 

 

 

 

13 czerwca 2018r., o godzinie 12:00, w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyło się pierwsze w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Posiedzenie w imieniu Przewodniczącego otworzył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku).

Zaproponowano następujący program spotkania:

1.      Otwarcie posiedzenie – Marszałek Województwa Śląskiego.

2.      Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji.

3.      Informacje na temat przewozu Materiałów Niebezpiecznych – Przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego.

4.      Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2018r. – podjęcie stosownych uchwał.

5.      Zatwierdzenie planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2018r. ze środków niewykorzystanych w roku ubiegłym – podjęcie stosownej uchwały.

6.      Sprawy bieżące.

7.      Zakończenie posiedzenia.

Program został przyjęty bez zmian.

Prowadzący spotkanie Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa przekazał głos Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  Katowicach podinspektorowi Robertowi Piwowarczykowi. Prelegent omówił stan bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, przedstawił również statystyki zdarzeń drogowych w województwie śląskim. Naczelnik poinformował o efektach prowadzonych działań profilaktycznych i prewencyjnych.

(prezentacja w załączniku).

Po tym jak członkowie WRBRD zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa na śląskich drogach, prowadzący spotkanie przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia tj. Informacji na temat przewozu materiałów niebezpiecznych. Temat zreferowała Pani Ewa Mucha Z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego (prezentacja w załączniku). Do przedstawionych informacji zostały również dołączone dane z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o miejscach obsługi podróżnych (prezentacja w załączniku).

Po tym wystąpieniu prowadzący spotkanie przeszedł do kolejnych punktów posiedzenia:

- Zatwierdzenia  planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w: Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2018r.

- Zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2018r. ze środków nie wykorzystanych w roku 2017.

Uchwały za przyjęciem planów wydatków zostały przyjęte jednogłośnie.

            W kolejnym punkcie posiedzenia w sprawach bieżących zabrał głos Jan Osman – przedstawiciel zarządów dróg powiatowych z propozycją, aby wystąpić do Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z prośbą o analizę możliwości wprowadzenia całkowitego zakazu wyprzedzania pojazdów samochodowych z prawej strony. Przepis miałby obowiązywać na autostradach. Sekretarz rady zobowiązał się do przesłania takiej propozycji do KRBRD.

Dalej głos zabrał Jerzy Kocyga – przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, zaproponował członkom rady głębszą analizę przepisów ruchu drogowego dotyczących lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów osobowych. W tym celu przedstawił pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa (pismo w załączniku).

Następnie Sekretarz Rady przedstawił dokument, którym jest „Deklaracja” współpracy pomiędzy WRBRD a KRBRD. Jej głównymi celami jest: chęć zacieśnienia współpracy, większego zaangażowania, stosowania polityki ciągłego doskonalenia i rozwijania powszechnej świadomości dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokument w załączniku). Sekretarz poinformował również o pierwszych w tym roku planowanych wspólnych działaniach tj. projekcie „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”. Projekt w województwie Śląskim będzie realizowany przy współpracy KRBRD i Członków WRBRD w Katowicach.

Po tym wystąpieniu Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa zakończył posiedzenie.

 

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich