II Posiedzenie WRBRD 2019

Katowice, 19.12.2019r.

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa

 Ruchu Drogowego

  w Katowicach

PROTOKÓŁ

 Z II POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2019r.

19 grudnia 2019r., o godzinie 9:00, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach (sekretariat rady), odbyło się drugie w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Posiedzenie otworzył Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku).

Zaproponowano następujący program spotkania:

1.      Otwarcie posiedzenie – Marszałek Województwa Śląskiego.

2.      Wręczenie nominacji dla Sekretarza Rady.

3.      Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji.

4.      Informacja na temat aktualnych działań objętych programem brd na lata 2019 – 2020.

5.      Prezentacja propozycji powołania zespołów specjalistycznych – dyskusja i powołanie zespołów w drodze uchwały.

6.      Przedstawienie problemu związanego z informacją przekazaną do WRBRD przez firmę vector 24 w sprawie usuwania skutków wypadków drogowych.

7.      Sprawy bieżące – zmiany w przepisach ruchu drogowego dotyczące korytarza życia i jazdy na suwak.

8.      Zakończenie posiedzenia.

Program został przyjęty bez zmian.

Prowadzący spotkanie Przewodniczący Rady wręczył powołanie nowemu Sekretarzowi Rady – Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach Mirosławowi Barczewskiemu. Następnie przekazał głos Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  Katowicach Robertowi Piwowarczykowi. Prelegent omówił stan bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, przedstawił również statystyki zdarzeń drogowych w województwie śląskim. Naczelnik poinformował o efektach prowadzonych działań profilaktycznych i prewencyjnych, przedstawił również nowe rozwiązania techniczne mające na celu ułatwienie pracy policjantom ruchu drogowego.

(prezentacja w załączniku).

Po tym jak członkowie WRBRD zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa na śląskich drogach, prowadzący spotkanie poprosił członków rady o przekazanie do sekretariatu WRBRD propozycji działań zmierzających do poprawy brd, a następnie  przekazał głos i dalsze prowadzenie posiedzenia Z-Cy Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Pani Ewa Mucha. Pani Dyrektor rozpoczęła rozmowę na temat bezpieczeństwa na śląskich drogach. W dyskusji wzięli udział: Edward Maniura – Burmistrz Miasta Lubliniec – przedstawiciel Subregionu Centralnego, Marek Stańco – Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta w Bielsku-Białej przedstawiciel Subregionu Południowego, Jerzy Kocyga – przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Częstochowie, Daniel Jach – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, Adam Wilk który był obecny w zastępstwie Jacka Kleszczewskiego – Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku Subregionu Zachodniego – przedstawiciel Subregionu Zachodniego, Tadeusz Taranek – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie i Naczelnik WRD KWP w Katowicach – Robert Piwowarczyk.

Członkowie zwrócili uwagę na nieodpowiedni stan oznakowania dróg lokalnych nieodpowiednie oświetlenie oraz rozwiązania techniczne dotyczące niektórych przejść dla pieszych. Chęć bliższej współpracy przy realizacji kampanii edukacyjnych prowadzonych przez Policję wyraził przedstawiciel KW PSP Adam Wilk. O nowinkach technicznych wspomniał Naczelnik WRD KWP omawiając aplikację dla dzieci przeznaczoną do telefonów, w której gdy zbliżamy się do przejścia dla pieszych, gdzie zainstalowane są odpowiednie nadajniki telefon wyciszy rozmowę, bądź wyłączy wyświetlane w danej chwili aplikacje. Członkowie zgodnie zwrócili również uwagę na zbyt niskie kary za wykroczenia drogowe obowiązujące w Polce.

Po tej dyskusji Sekretarz Rady przedstawił program realizacyjny dotyczący poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym województwie na lata 2019 – 2020r. (prezentacja w załączniku). Następny punkt posiedzenia, ze względu na prowadzone pracy w ramach składu zespołów specjalistycznych przełożono na następny termin posiedzenia. Dalej prowadząca spotkanie przeszła do kolejnego punktu tj. nadesłanej do sekretariatu WRBRD w Katowicach z firmy VECTOR 24 informacji na temat usuwania skutków wypadków drogowych. W tej sprawie Sekretarz Rady ze względu na obszerną korespondencję zobowiązał się przesłać ją do wszystkich Członków WRBRD (korespondencja w załączniku). W następnym punkcie posiedzenia Członkowie zapoznali się z nowymi zmianami w przepisach dotyczących korytarzy życia i jazdy na suwak, oraz różnymi kampaniami edukacyjnymi skierowanymi do użytkowników dróg mającymi im przybliżyć zmieniające się przepisy. Po tej projekcji (film edukacyjny z projekcji w załączniku) zakończono posiedzenie.

 

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich