II Posiedzenie WRBRD 2021

 

PROTOKÓŁ nr 2/2021

 

Z II POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2021 r.

 

03-go listopada 2021 r., o godzinie 11:00, w Oddziale Terenowym WORD Katowice w Tychach, odbyło się Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Posiedzenie otworzył Jakub Chełstowski Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego, który powitał zebranych członków Rady.


Zaproponowano następujący program spotkania:

 

1.      Otwarcie posiedzenia – Marszałek Województwa Śląskiego – Pan Jakub Chełstowski.

2.      Powołanie nowych członków Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

3.      Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na śląskich drogach – Wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji.

4.      „Programu wsparcia drogowych inwestycji samorządowych w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych”

a.       Stan realizacji programu;

b.      Zawarte umowy dotacyjne i zakres realizowanych robót;

c.       Współpraca z samorządami przy realizacji projektu – perspektywa na 2022 rok;

            – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach - Lesław Kmieć Naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

5.      Regionalne Centra Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

a.       Założenia projektu;

b.      Utworzenie i działalność Regionalnych Centr Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Tychach i Rybniku;

c.       Zadania w ramach statutowych i ustawowych obowiązków na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach;

d.      Perspektywa działań na 2022 rok

6.      Sprawy bieżące - analiza pism i wniosków, które wpłynęły do Sekretariatu WRBRD w Katowicach.

7.       Zakończenie posiedzenia.

 

Prowadzący spotkanie Przewodniczący Rady powitał nowo powołanych członków Rady i przekazał nominacje.

Następnie, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji, przedstawił sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim. Zaprezentował statystyki, z których wynika, iż sytuacja na śląskich drogach uległa znacznej poprawie. W wypadkach drogowych jest o wiele mniej osób rannych i ofiar śmiertelnych. Poinformował także o efektach prowadzonych działań profilaktycznych i prewencyjnych.

Po tym, jak członkowie WRBRD zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa na śląskich drogach, prowadzący spotkanie przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia, tj. omówienia stanu realizacji „Programu wsparcia drogowych inwestycji samorządowych w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych”. Pan Lesław Kmieć (Naczelnika Wydziału Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg Wojewódzkich             w Katowicach), przekazał Członkom Rady informację na temat ilości zawartych umów oraz perspektywie działań na 2022 rok.                                 

Ostatnim prelegentem był Sekretarz WRBRD – Dyrektor WORD w Katowicach, Pan Janusz Freitag, który przedstawił założenia projektu tworzenia Regionalnych Centr Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w każdym Oddziale Terenowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, omówił zakres działalności Centr oraz planowane działania w 2022 roku.

Kolejnym punktem Posiedzenia były sprawy bieżące – analiza pism i wniosków, które wpłynęły do Sekretariatu WRBRD w Katowicach. Żadne pismo nie wpłynęło do Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Na zakończenie dyskusji Przewodniczący zapytał członków Rady, czy zgłaszają wolne wnioski. Nikt takiego wniosku nie złożył. Wobec tego Przewodniczący zakończył posiedzenie.

 

          Sekretarz                                                                                            Przewodniczący

          WRBRD w Katowicach                                                                    WRBRD w Katowicach

          Janusz Freitag                                                                                    Jakub Chełstowski

          Dyrektor WORD Katowice                                                                Marszałek Województwa Śląskiego

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich