II Posiedzenie WRBRD 2015

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                                 Katowice, 15.07.2015r.

 Ruchu Drogowego

  w Katowicach

  

 

PROTOKÓŁ

 Z II POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2015r.

 

 

15 lipca 2015r., o godzinie 10:00, w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyło się drugie w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Posiedzenie w imieniu Przewodniczącego otworzył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD (lista obecności w załączniku).

Zaproponowano następujący program spotkania:

1.      Otwarcie posiedzenie – Marszałek Województwa Śląskiego.

2.      Działania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach – Dyrektor Tomasz Michalczyk.

3.      „Program Realizacyjny na lata 2015 i 2016” – Sekretarz Rady.

4.      Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2015r. – podjęcie stosownych uchwał.

5.      Zatwierdzenie planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2015r. ze środków niewykorzystanych w latach ubiegłych – podjęcie stosownych uchwał.

6.      Zespoły Robocze Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach – Sekretarz Rady.

7.      Sprawy bieżące.

8.      Zakończenie posiedzenia.

Program został przyjęty bez zmian.

Wicemarszałek przekazał głos Panu Tomaszowi Michalczykowi -  Dyrektorowi Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach, który omówił prowadzone przez centrum działania oraz planowane do wprowadzenia zmiany mające na celu usprawnienie pracy centrum powiadamiania ratunkowego (prezentacja w załączniku).

            Po tym wystąpieniu prowadzący przekazał głos Sekretarzowi Rady, który przedstawił  programu realizacyjny na lata 2015 i 2016 zmierzający do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego  na śląskich drogach (prezentacja i program w załączniku). Sekretarz poprosił również o przesłanie ewentualnych uwag i propozycji do końca lipca 2015.

            Następnie głos zabrał Jerzy Kocyga – przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, proponując spotkania członków Rady z przedstawicielami Samorządów terytorialnych celem koordynacji prowadzonych przez Samorządy działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruch drogowego. Propozycja została przyjęta z aprobatą i będzie realizowana w miarę pojawiających się potrzeb w tym zakresie.

            Prowadzący spotkanie Wicemarszałek po propozycji Jerzego Kocygi przeszedł do kolejnych punktów posiedzenia:

- Zatwierdzenia  planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w: Bielsku – Białej, Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2015r.

Uchwały za przyjęciem planów wydatków zostały przyjęte jednogłośnie.

- Zatwierdzenia planów wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w: Bielsku – Białej,  Częstochowie i Katowicach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2015r. z środków nie wykorzystanych w latach ubiegłych.

Uchwały za przyjęciem planów wydatków zostały przyjęte jednogłośnie.

Po głosowaniu nad Uchwałami członkowie WRBRD przeszli do kolejnego punktu posiedzenia tj. Zespołów Roboczych Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Głos zabrał Sekretarz Rady przedstawiając składy poszczególnych Zespołów Specjalistycznych z podziałem na następujące kierunki działań : edukacja, nadzór i kontrola ruchu, inżynieria drogowa oraz ratownictwo drogowe (prezentacja w załączniku). Sekretarz poinformował również, że składy poszczególnych zespołów wraz z danymi teleadresowymi zostaną przesłane do wszystkich Członków WRBRD. Sekretarz oddał głos Prowadzącemu posiedzenie, który zaproponował aby po spotkaniach organizacyjnych Zespołów Specjalistycznych WRBRD i ewentualnych zmianach dotyczących zespołów powołać je do życia drogą Uchwały na następnym posiedzeniu WRBRD.

Na zakończenie posiedzenia głos zabrał Jeremi Szczygłowski - Zastępca Śląskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, informując zebranych gości o pierwszym proponowanym zadaniu dla Zespołu Specjalistycznego mającego pracować w obszarze ratownictwa drogowego. Zadanie ma dotyczyć polepszenia współpracy pomiędzy służbami oraz poprzez przeprowadzenie badań ankietowych wśród funkcjonariuszy  wykazanie i ewentualne wyeliminowanie pojawiających się problemów.

Po tym wystąpieniu Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa zakończył posiedzenie.

 

 

 

 

 

 

 

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich