II Posiedzenie WRBRD 2013

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa                                               Katowice, 11.12.2013r.

 Ruchu Drogowego

  w Katowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ

 Z II POSIEDZENIEA WOJEWÓDZKIEJ RADY BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH W 2013r.

 

 

 

 

 

 

 

11 grudnia 2013r., o godzinie 11:00, w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyło się drugie w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Posiedzenie otworzył Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła, który powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD oraz przedstawił program posiedzenia, w którym zrezygnowano z dwóch następujących punków wcześniej zaproponowanego programu:

1. Powołanie nowego Członka Rady.

2. Podjęcie stosownej Uchwały w sprawie Wojewódzkiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Z pierwszego punktu zrezygnowano, ponieważ przygotowania do powołania nowego Członka są w trakcie realizacji.

Z punktu drugiego zrezygnowano, ponieważ do wojewódzkiego programu zostaną jeszcze dodane planowane działania Członków WRBRD.

Przewodniczący zaproponował następujący program spotkania:

1. Otwarcie posiedzenia – Marszałek Województwa Śląskiego.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wyniki kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów przeprowadzonych w roku 2013 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach. Wystąpienie przedstawiciela Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach.

4. Przedstawienie koncepcji Wojewódzkiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, spójnego z Narodowym Programem BRD – Sekretarz Rady.

5. Propozycja włączenia się WRBRD w trwające prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji.

6. Sprawy bieżące.

7. Zakończenie posiedzenia.

Zaproponowany program został przyjęty.

Następnie Przewodniczący przekazał głos Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, który przedstawił zagrożenia związane z popełnianymi wykroczeniami przez kierujących samochodami ciężarowymi jak i wyniki kontroli czasu pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność transportową (prezentacja w załączniku).
            Po przedstawieniu prezentacji przez przedstawiciela Inspektoratu Transportu Drogowego, Marszałek Województwa przekazał głos Sekretarzowi Rady, który omówił proces powstania „Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, jego główne założenia, cele oraz kierunki działań. Następnie przeszedł do przedstawienia Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2013 2014, którego kierunki i obszary działań powstały na podstawie narodowego programu a konkretne działania zostały wskazane przez członków WRBRD.

W następnym punkcie posiedzenia głos zabrał przedstawiciel KWP Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, który omówił stan bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, przedstawił statystyki zdarzeń drogowych w Województwie Śląskim. Naczelnik omówił również planowane kampanie społeczne (prezentacja w załączniku). Następnie poinformował Członków WRBRD o brakach w sprzęcie służącym min. do usuwania skutków wypadków drogowych na śląskich drogach w związku z tym Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przygotowała i złożyła do Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego projekt dotyczący wsparcia finansowego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Po tym wystąpieniu głos zabrał Przewodniczący, który zaprosił Członków WRBRD na posiedzenie Sejmiku Województwa Śląskiego, które odbędzie się na przełomie lutego i marca 2014r., a będzie ono dotyczyło bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Następnie Sekretarz Rady poprosił, aby wszelkie uwagi oraz uzupełnienia do wojewódzkiego programu realizacyjnego na lata 2013-2014 Członkowie WRBRD przesłali do 15 stycznia 2014r.

Po wystąpieniu Sekretarza Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich