II Posiedzenie WRBRD 2022

 

Protokół 2/2022

II Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

PROGRAM POSIEDZENIA

1. Otwarcie Posiedzenia - wystąpienie Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w  Katowicach, Marszałka Województwa Śląskiego - Jakuba Chełstowskiego.

2. Informacja ze stanu realizacji zadania – Budowa Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Janusz Freitag, Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

3. Podsumowanie realizacji Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego - Janusz Freitag, Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

4. Informacja na temat prac Zespołu powołanego do pracy nad Wojewódzkim Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030 - Janusz Freitag, Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

5. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego za  I  półrocze 2022 roku – Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

6. Sprawy bieżące - analiza pism i wniosków, które wpłynęły do Sekretariatu WRBRD w Katowicach.

7. Zakończenie posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia.

Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach – otworzył Posiedzenie oraz powitał zebranych członków Wojewódzkiej Rady BRD oraz przedstawił Program Posiedzenia. Przewodniczący skrócił II Posiedzenie WRBRD. Pozostałymi punktami programu były: 

1.      Podsumowanie realizacji Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego - Janusz Freitag, Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

2.      Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego za  I  półrocze 2022 roku – Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

3.      Sprawy bieżące - analiza pism i wniosków, które wpłynęły do Sekretariatu WRBRD w Katowicach.

4.      Zakończenie posiedzenia.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. Podsumowanie realizacji Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego

Przewodniczący oddał głos Panu Sekretarzowi Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który podsumował realizację Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego.

Omówił liczbę złożonych wniosków, ocenionych pozytywnie, odrzuconych. Następnie na podstawie danych z WORD Katowice przedstawił harmonogram prac w danych gminach, powiatach, miastach na prawach powiatu, które otrzymały dofinansowanie na inwestycje. 

3. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na drogach
województwa śląskiego za I półrocze 2022 roku.

Krzysztof Stankiewicz – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, zapoznał Radę ze stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie śląskim za I półrocze 2022 roku.

4. Sprawy bieżące - analiza pism i wniosków, które wpłynęły do Sekretariatu WRBRD w Katowicach

Brak wniosków, żadne pisma do Wojewódzkiej Rady BRD nie wpłynęły.

5. Zakończenie posiedzenia

Na tym posiedzenie zakończono.

 

          Sekretarz                                                                                  Przewodniczący

          WRBRD w Katowicach                                                                WRBRD w Katowicach

          Janusz Freitag                                                                           Jakub Chełstowski

          Dyrektor WORD Katowice                                                           Marszałek Województwa Śląskiego

Logo-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Logo-Komenda Wojewódzka Policji

Logo-Kuratorium Oświaty w Katowicach

Logo-Śląski Urząd Wojewódzki

Logo-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Logo-Zarząd Dróg Wojewódzkich